Δήμος Τρικκαίων

Δήμος Τρικκαίων: Ρυθμίσεις οφειλών από την πανδημία

21 Ιουλίου 2021

 Σε ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών που προήλθαν από την πανδημία προχωρά ο Δήμος Τρικκαίων για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Πρόκειται για εφαρμογή του νόμου 4764/2020, που αφορά σε ρύθμιση οφειλών
–  οι οποίες έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 – και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 11.6.2021.
Δικαιούχοι για να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή, είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλονται από 1 Μαρτίου 2021 έως το αργότερο τις 31 Οκτωβρίου 2021.
Αναλυτικά, τα όσα αναφέρει ο νόμος, είναι τα εξής:

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του N. 4764/2020 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως έως 11.6.2021 (ημερ.δημοσ. Ν.4807/2021).

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Ταμείου του Δήμου Τρικκαίων (Τηλ. 2431351135-2431351137-2431351133-2431351140).

Από το γραφείο Τύπου