Δήμος Τρικκαίων

Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων

10 Μαρτίου 2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 καθώς και του Ν.4155/13 η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016)» για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων , συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 485.116,18Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%), ήτοι 394.403,40€ χωρίς ΦΠΑ.

Αντικείμενο προμήθειας: Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια τριών πακέτων (πακέτο1:Δήμος Τρικκαίων, πακέτο 2 : Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πακέτο 3: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), τα οποία αναλυτικά παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος Α, της αναλυτικής διακήρυξης. Η κατηγοριοποίηση των παραπάνω πακέτων είναι ως:

  • ΟΜΑΔΑ Α’: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
  • ΟΜΑΔΑ Β’: ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
  • ΟΜΑΔΑ Γ’: ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  • ΟΜΑΔΑ Δ’:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου της Π.Ε. Τρικάλων, ό¬πως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 63 του Ν. 4257/14) και για τα λιπαντικά είναι η χαμηλότερη τιμή.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα ξεχωριστά, για μία ή περισσότερες ομάδες, για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας, για όσες από αυτές τους ενδιαφέρουν. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μίας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.

Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 11/03/2016
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:11/03/2016
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 21/04/2016 και ώρα 15:00

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, (σύμφωνα με τα Υποδείγματα στο Παράρτημα Γ της παρούσας), της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει, σε ευρώ, ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κάθε Πακέτου/ομάδας για την οποία καταθέτει προσφορά.

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού

Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής, θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημερομηνία 28/4/2016 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: κ. Κόρδας Βασίλειος, κα. Ευθυμίου Παναγιώτα τηλ. 24313-51203, 24313-51205, φαξ: 24313-51219, e-mail: [email protected].
Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 09/03/16.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 12614/9-3-2016 Διακήρυξης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

ΕΠΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ