Δήμος Τρικκαίων

Εις το Δημοτικόν Συμβούλιον δεν υπάρχουν κομμουνισταί

11 Απριλίου 2017
Ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Τάχας που «ηρώτησεν τον κ. Δήμαρχον εάν είναι αληθές ότι ο Υφυπουργός Οικισμού Κεφαλογιάννης απεκάλεσεν τον Δήμαρχον και τους Δημοτικούς Συμβούλους Κομμουνιστάς και ποία ήτο η στάσις του κ. Δημάρχου κατόπιν της καταγγελίας αυτής του κ. Υφυπουργού».

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Ο Υφυπουργός Οικισμού Κεφαλογιάννης είχε επισκεφθεί τα Τρίκαλα για ζητήματα που αφορούσαν το υπουργείο του και σε εκείνη την επίσκεψή του ο Δήμαρχος Ι. Μάτης είχε επιδώσει στον υφυπουργό υπόμνημα για την επίλυση του εκκρεμούντος θέματος της Ζωαγοράς, ενός θέματος που ταλάνιζε τον Δήμο Τρικκαίων και την πόλη για είκοσι (20) και πλέον χρόνια και εκκρεμούσε στο Υφυπουργείο Οικισμού με αρμόδιο υφυπουργό τον Κεφαλογιάννη.

Απαντώντας ο δήμαρχος στην ερώτηση Τάχα είπε: «Ο κ. υφυπουργός Οικισμού εις το Νομαρχιακόν κατάστημα Τρικάλων παρουσία και του κ. Νομάρχου και των κ.κ. βουλευτών Γιαννούση και Χατζηγάκη είπεν ότι με ψήφους των κομμουνιστών θέλετε να πάρετε περιουσίες διαφόρων ανθρώπων. Εις την καταγγελίαν αυτήν του υφυπουργού τόσον ο κ. Νομάρχης όσον και οι βουλευταί απήντησαν ότι εις το Δημοτικόν Συμβούλιον δεν υπάρχουν κομμουνισταί. Δια την καταγγελίαν αυτήν διεμαρτυρήθην εις τον κ. πρωθυπουργόν δι’ επιστολής η οποία εδημοσιεύθη και εις τοπικήν εφημερίδαν κατά την 21-5-60».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος Χαρ. Παπαθανασίου «είπεν ότι ο εν λόγω υφυπουργός με τον χαρακτηρισμόν του εις βάρος του δημάρχου και του δημοτικού συμβουλίου, υπεννόει συγκεκριμένως τους προερχομένους εκ του δημοκρατικού ψηφοδελτίου συμβούλους, εζήτησεν δε να διαμαρτηρηθή το συμβούλιον, εφ’ όσον κατά το διάστημα του ενός έτους περίπου, διεπίστωσε ότι οι σύμβουλοι του δημοκρατικού ψηφοδελτίου δεν εμφορούνται από κομμουνιστικάς ιδέας, τονίζοντας ότι εις την αντίθετον περίπτωσιν θα υποχρεωθή να απόσχη εφ’ εξής των συνεδριάσεων του συμβουλίου».

ΕΡΕΥΝΑ – ΚΕΙΜΕΝΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΜΠΑΚΟΒΑΣΙΛΗΣ

«Οι Καλογερομήτρος και Ζολώτας εζήτησαν να αναβληθή το θέμα δι’ άλλην συνεδρίασιν ώστε να συμφωνήσουν άπαντες οι δημοτικοί σύμβουλοι δια την υποβληθησομένην διαμαρτυρία, ενώ ο Κύρκος επρότεινεν όπως το συμβούλιον ταχθή αλληλέγγυον με την επιστολήν του δημάρχου».

Ο πρόεδρος Παπαθανασίου προσέθεσεν ότι ο χαρακτηρισμός προσώπου τινός ως κομμουνιστού συνεπάγεται και ποινικήν ευθύνην και ότι επομένως πρέπει να ζητηθούν ευθύναι από τον Κεφαλογιάννην, εφ’ όσον πράγματι προέβη εις τον ανήκουστον αυτόν χαρακτηρισμόν».

Επακολούθησεν μακρά συζήτησις, τελικώς το συμβούλιον ετάχθη ομοφώνως με τας απόψεις του δημάρχου, ως αύται διετυπώθησαν εις την επιστολήν του προς τον προθυπουργόν. Λόγω όμως της σοβαρότητος του θέματος να συνέλθη το δημοτικόν συμβούλιον εις ειδικήν συνεδρίασιν με μοναδικό θέμα την διατύπωσιν διαμαρτυρίας κατά του υφυπουργού Οικισμού δια τον προαναφερθέντα χαρακτηρισμόν εις βάρος του δημάρχου και ολόκληρου του δημοτικού συμβουλίου».

Την επομένη η «Ελευθέρα Γνώμη» με πρωτοσέλιδο άρθρο της και τίτλο «Να ζητήση ευθύνας» αναφέρεται στο ζήτημα της ζωαγοράς που εκκρεμούσε από 20ετίας και πλέον, επί δημαρχίας Θεοδοσόπουλου. Και αναφέρει: «Εις τα πλαίσια των προσπαθειών του δημάρχου, και έχων σχετικώς την έγκρισιν και θερμήν συμπαράστασιν της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, επεσκέφθη τον υφυπουργόν εις τον οποίον εξέθεσε κάθε τι που αφορά εις το θέμα της ζωαγοράς και εζήτησεν να δοθή άνωθεν η ενδεικνυομένη εις αυτό λύσις…».

«…Εν τούτοις ο Κεφαλογιάννης αντί άλλης απαντήσεως, είπεν ανερυθριάστως, εις τον πρώτον πολίτην της πόλεως μας, βασιζόμενος, ελαφρά τη συνειδήσει, τις οίδε εις ποίων ανθρώπων τας συκοφαντίας, εξ εκείνων, πιθανότατα, οι οποίοι καπηλεύονται την εθνικοφροσύνην…»

«… Φυσικά ο εν λόγω υφυπουργός υπεννόει, όταν έλεγεν ότι ο κ. Μάτης ¨βασίζεται εις τας ψήφους των κομμουνιστών…¨ τους προερχομένους εκ του δημοκρατικού ψηφοδελτίου δημοτικούς συμβούλους, χωρίς όμως να γνωρίζη ουδένα εξ αυτών και ιδία τας πολιτικάς των πεποιθήσεις και αρχάς, αι οποίαι, είναι τοις πάσι γνωστόν, ότι είναι περισσότερον υγιείς από εκείνας των τυχόν συκοφαντών εις την προκειμένην περίπτωσιν…»

Στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο ό πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Χαρ. Παπαθανασίου, έφερε προς συζήτησιν το θέμα του χαρακτηρισμού του Δημοτικού Συμβουλίου, υπό του Υφυπουργού Οικισμού Κεφαλογιάννη, ως εμφορουμένου από κομμουνιστικάς αντιλήψεις.

«Νομίζω ότι επιβάλλεται το Δημοτικόν Συμβούλιον δι’ αποφάσεως ή ψηφίσματός του να διατυπώση τας αντιλήψεις του αν και ο Δήμαρχος δι’ επιστολής του προς τον πρωθυπουργόν διετύπωσεν, ότι το Δημοτικόν Συμβούλιον δεν εμφορείται από κομμουνιστικάς ιδέας. Νμίζω ότι εις τον υφυπουργόν εδημιουργήθη η εντύπωσις αυτή από τας επωνύμους ή ανωνύμους επιστολάς, ώστε να μη ληφθούν υπ’ όψιν αι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αι αφορώσαι το θέμα της Ζωαγοράς, διότι λαμβάνονται από αριστερούς…».

Και συνεχίζει: «…Δέον να αποκατασταθή το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο υφυπουργός είπε αυτά, αγαθή τη συνειδήσει, διότι του τα είπαν. Κακίζω τον υφυπουργόν διότι έπρεπε πρώτα να προβή εις εξακρίβωσιν και κατόπιν να τα έλεγε. Είναι προς τιμήν των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και του νομάρχου διότι διαβεβαίωσαν του υφυπουργόν ότι δεν υπάρχουν αριστεροί κομμουνισταί εις το Δημοτικόν Συμβούλιον…».

Κατόπιν σχετικής συζητήσεως επί του όλου θέματος, το Συμβούλιον έλαβε παμψηφεί την κατωτέρω απόφασιν.

«Το Δημοτικόν Συμβούλιον διαπιστώνει ότι τα καταγγελθέντα εις τον κ. Υφυπουργόν Οικισμού εις βάρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων επί του θέματος της Ζωαγοράς, είτε ανωνύμως είτε επωνύμως είναι ασύστολα, ψευδή και ανέντιμα καταδικάζει δε τούς καταγγείλαντας ταύτα».