Δήμος Τρικκαίων

Διορθωμένοι πινακες προκήρυξης ΣΟΧ 1/2016

11 Απριλίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει τα διορθωμνένα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2016, μετά την επεξεργασία από το ΑΣΕΠ η ανακοίνωση έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Τρίκαλα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 / 2016)

(ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ μετά από έλεγχο του ΑΣΕΠ) 

         Η αναζήτηση των πρακτικών και των πινάκων βαθμολογίας και κατάταξης και επιλογής (ΔΙΟΡΘΩΣΗ μετά από έλεγχο του ΑΣΕΠ)  μπορεί να πραγματοποιηθεί στο δικτυακό τόπο του Δήμου Τρικκαίων στο Δι@ύγεια, μέσω των παρακάτω ηλεκτρονικών Διευθύνσεων:

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Δι@ύγεια
1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ (μετά από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ)  ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη ” ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” ΤΟΥ Ε.Π. ” ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ” (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2016) http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΒΙΩΗ9-ΤΑ0
2 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2016) – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ) http://static.diavgeia.gov.gr/doc/7ΡΤΥΩΗ9-Η8Ο
3 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2016) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ) – Ειδικότητα : ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών / Επιμελητών Πρόνοιας (103) http://static.diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΝ6ΩΗ9-ΧΟ1
4 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ΣΟΧ 1/2016) – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΔΙΟΡΘΩΣΗ) – Ειδικότητα : ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών / Επιμελητών Πρόνοιας (103) http://static.diavgeia.gov.gr/doc/7ΝΙΒΩΗ9-Ψ02