Δήμος Τρικκαίων

Εκθεση πεπραγμένων έτους 2019 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τρικκαίων

1 Ιουνίου 2020

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Η παρούσα Έκθεση πεπραγμένων αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής:

 

Α. Άδειες καταστημάτων- λειτουργίας μουσικής

  1. i. Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν έλαβε αποφάσεις για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων

 

  1. Ανάκληση/οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν έλαβε αποφάσεις για την ανάκληση ή και οριστική αφαίρεση των καταστημάτων που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

 

iii. Χορήγηση /ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικής.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε εντός του 2019 αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να χορηγήσει άδειες λειτουργίας μουσικής.

Έπειτα από τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προέβη στη λήψη αποφάσεων χορήγησης ή μη των εν λόγω αδειών, οι οποίες ανέρχονται σε δύο (2) αποφάσεις.

 

Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.

 

Κατά το έτος 2019 κατέστη επιτακτική ανάγκη λήψης κανονιστικών αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. (Ν.3463/2006)

Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προέβη στη σύνταξη δύο (2) αποφάσεων.

 

Γ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών

 

Δ. Προστασία του περιβάλλοντος.

Η επιτροπή Ποιότητας Ζωής επί των ανωτέρω θεμάτων έλαβε συνολικά ογδόντα (80) αποφάσεις εκ των οποίων εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων πενήντα τέσσερις (54) αποφάσεις.

 

Ε. Χωροθέτηση κοιμητηρίων, κέντρων αποτέφρωσης νεκρών κ.α.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν έλαβε αποφάσεις για θέματα χωροθέτησης

Κοιμητηρίων

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε για διάφορα άλλα θέματα (αιτήματα δημοτών κλπ) εκατόν σαράντα έξι (146) αποφάσεις.

Συνολικά λοιπόν για το έτος 2019 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πραγματοποίησε 37 συνεδριάσεις και έλαβε 204 αποφάσεις. Από αυτές 146 αποφασιστικού περιεχομένου και  58 γνωμοδοτικού περιεχομένου.

Επίσης από τις παραπάνω αποφάσεις,  5 ήταν σε αναβολή και  2 αποφάσεις απορριπτικές και 1 απορριπτική.

 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν οι Πίνακες 1 και 2 που ακολουθούν.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

Α/Α Κατηγορίες Θεμάτων Αποφασιστικού περιεχομένου Γνωμοδοτικού περιεχομένου
1. Προεγκρίσεις αδειών κατ/των
2. Ανακλήσεις-Ακυρώσεις-Σφραγίσεις-Αποσφραγίσεις καταστημάτων  

 

 

 

3. Άδειες Μουσικών Οργάνων-Ανακλήσεις 2
4. Χρήσεις γης
5. Πολεοδομικά-περιβαλλοντικά-ανεμοθώρακες-κυκλοφοριακού σχεδιασμού 26 54
6. Χωροθέτησης
7. Κανονιστικές αποφάσεις 2
8. Διάφορα θέματα 118 2
                           Σύνολο: 146 58

 

Από τις παραπάνω αποφάσεις :

 

  •  5 αποφάσεις ήταν σε αναβολή
  •  2 αποφάσεις ήταν απορριπτικές
  •  1 απόφαση απορριπτική                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 2019

(Από 1-1 έως 31-12-2019)

 

Α/Α ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤ/ΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
2 2
2 1 3
3η ΕΚΤ. 1 1
1 1
7 6 13
6 4 10
1 2 3
1 1 1 3
9 7 16
10η 1 11 12
11η ΕΚΤ. 1 1
12η ΕΚΤ. 1 7 8
13η ΕΚΤ. 2 2
14η 8 8
15η ΕΚΤ. 1 1
16η 2 8 10
17η 2 2
18η ΕΚΤ. 1 1
19η 6 7 13
20η 2 2
21η ΕΚΤ. 2 2
22η ΕΚΤ. 3 3
23η ΕΚΤ. 3 3 6
24η ΕΚΤ. 1 1
25η ΕΚΤ. 1       1
26η ΕΚΤ. 4 4
27η ΕΚΤ. 1 1 2
28η 4 4
29η 1 1 2
30η 2 4 6
31η 1 2       3
32η 5 3 8
33η 7 2 9
34η ΕΚΤ. 3 1 3 6
35η 2 4 6
36η 7 6 13
37η 10 5 15
81 2 119 2 204

Γενικό Σύνολο αποφάσεων: 204

Τρίκαλα 5 Φεβρουαρίου 2020

Η Πρόεδρος της Επιτροπής 

Βασιλική-Ελένη Μητσιάδη