Δήμος Τρικκαίων

Ενστάσεις και προσωρινά αποτελέσματα για βρεφικούς – ΚΔΑΠ

20 Ιουλίου 2018
Οδηγίες και συμβουλές από τον Δήμο Τρικκαίων

 

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει για τη διαδικασία ενστάσεων και έκδοσης προσωρινών αποτελεσμάτων της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής έτους 2018-2019» για Βρεφικούς/ Βρεφ/κούς/ Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

Τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένεται να εκδοθούν την Κυριακή, 22 Ιουλίου, με προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών για ενστάσεις (23.07.2018- 25.07.2018) ενώ στο τέλος του μήνα θα αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα (29.07.2018).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη διαδικασία των ενστάσεων

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων πλήρων και ελλιπών φακέλων δικαιολογητικών και επί των Πινάκων απορριφθεισών μπορούν να υποβληθούν:

  • εγγράφως στον αριθμό FAX του γραφείου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στη Θεσσαλία (2410-579621) ή
  • ηλεκτρονικά μέσω e-mail με σκαναρισμένα έγγραφα ([email protected]) και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησής τους, σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Έντυπο Υποβολής Ένστασης», που παρουσιάζεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας ή
  • ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier). Η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», για το σχολικό έτος 2018-2019. Η υποβολή της ένστασης κατά τον ανωτέρω τρόπο θα πρέπει να γίνει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται, ήτοι μέχρι τις 25/7/2018. Για το εμπρόθεσμο της ένστασης, που θα υποβληθεί κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αυτή πρωτοκολλείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

 

Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων: 23/7/2018 – 25/7/2018

Από τις ενστάσεις, που θα υποβληθούν, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την 25/7/2018 και ώρα 14:00.

Ενστάσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).

Στο έντυπο της ένστασης (ΕΔΩ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 2018-19) θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και φυσικά να συνοδεύεται από το απαιτούμενο δικαιολογητικό. Ενστάσεις ασαφείς ή δικαιολογητικά χωρίς έντυπο ένστασης δεν θα γίνονται αποδεκτά.

 

Από το γραφείο Τύπου