Δήμος Τρικκαίων

Επαναληπτική διακήρυξη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ & ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

7 Μαΐου 2020
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή επαναληπτική ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα/τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος, ως παροχή σε είδος, για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων & των Ν.Π.Δ.Δ. για τα έτη 2020-2021- ΟΜΑΔΑ Ε1 & Ε2 «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 7/5/2020
Αριθ. Πρωτ.: 11944

1_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡ.

3_ΕΠΑΝΑΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_11944

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I_ΜΕΛΕΤΗ

5_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΕΕΕΣ-v2

6_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ