Δήμος Τρικκαίων

Επαναληπτική διακήρυξη Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού

28 Απριλίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

espd-request-v2(29)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ