Δήμος Τρικκαίων

Επαναληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων»

11 Οκτωβρίου 2018
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 11/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 38550

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ

ΩΤΥΦΩΗ9-ΕΜΙ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ-ΤΕΥΔ

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (2)