Δήμος Τρικκαίων

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου22/8/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω άμεσης λήψης αποφάσεων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και λόγω καταληκτικών ημερομηνιών. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 22/8/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ»
 2. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 3. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ».
 4. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 5. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 6. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ΚΧ για την προσβασιμότητα πεζών & ΑΜΕΑ στην Τ.Κ. Μεγάρχης Δήμου Τρικκαίων»
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων στον A’ & Δ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Τρικκαίων»
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ»
 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΖΩΝ & ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΓΑΡΧΗΣ»
 10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ»
 11. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ» και ΣΑΥ-ΦΑΥ.
 12. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ»
 13. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» .
 14. Έγκριση της μελέτης και ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ»
 15. Έγκριση της μερικής τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
 16. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών για το Κοινωνικό Εστιατόριο και το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δ. Τρικκαίων» με χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.
 17. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)
 18. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 6326/28-6-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κλειστό γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου του Δήμου Τρικκαίων» στο Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
 19. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 20. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ».
 21. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
 22. «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 980.900,00€ σύμφωνα με την αριθμ. 30292/19-4-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και κατανομή του σχετικού ποσού.
 23. «Αποδοχή της αριθμ. 4122/21-1-2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)»
 24. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2019.
 25. «Έγκριση Προγραμματισμού δράσεων- εκδηλώσεων, στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2019, και αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας».
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Έγκριση χρονοδιαγράμματος της μελέτης πράξης εφαρμογής, περιοχής Δήμου Τρικκαίων «Κεραμαριά».
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθ. 103/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Κενωθέντα Περίπτερα Δήμου Τρικκαίων στην Τ.Κ. Δενδροχωρίου
 2. Έγκριση 9ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους  του Δήμου
 2. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για οικόπεδα στην περιοχή Αγία Μονή Ι λόγω κύρωσης της με αρ. 3834/2711-2018 διορθωτικής πράξης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
 3. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων .
 4. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα και αποδέσμευση τραπεζικού λογαριασμού από την κ. Αναγνωστοπούλου Δέσποινα του Ιωάννη (Α.Φ.Μ: 144889805)  στην περιοχή Αγία Μονή Ι λόγω μη υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε χρήμα (λανθασμένη οφειλέτης).
 5. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα για οικόπεδα στην περιοχή Δεξιά Καλαμπάκας και αποδεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών  οφειλετών , λόγω μη υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε χρήμα (λανθασμένοι οφειλέτες).
 6. ΄΄ Περί διαγραφής κατόχων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας – Ε.Μ.Π. , τη διαγραφή τους από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και την επαναβεβαίωση/ επαναποστολή στους σωστούς οφειλέτες.
 7. Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής φερόμενης ιδιοκτησίας Γούσιου Σπυρίδωνα του Αθανασίου και Γούσιου Μαρίας του Δημητρίου, λόγω βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του άρθρου 106 Ν. 4495/2017.
 8. Διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλέτη του Δήμου λόγων μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης της οφειλής για εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή Αριστερά οδού Καλαμπάκας.
 9. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς που αφορά σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για οικόπεδο  στην περιοχή  Δεξιά οδού Καλαμπάκας ,   λόγω εξόφλησης.
 10. Λήψη απόφασης σχετικά με την από 13/8/2019 Γνωμοδότηση κήρυξης του προμηθευτή «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως έκπτωτου από τη σχετική σύμβαση προμήθειας τροφίμων (Ομάδα Ε: είδη παντοπωλείου και Ομάδα Ζ: Ελαιόλαδο) για τις ανάγκες των δομών του Δήμου Τρικκαίων.
 11. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα και αποδέσμευση τραπεζικού λογαριασμού από τον κ. Φώτιο Παπανικολάου του Γεωργίου (Α.Φ.Μ: 037292964) στην περιοχή Δεξιά οδού Καλαμπάκας, λόγω μη υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε χρήμα (λανθασμένος  οφειλέτης).
 12. Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της προμήθειας τροφίμων, για τις ανάγκες των δομών του Δήμου Τρικκαίων.
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 1.838.800,00 €.
 2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τρικκαίων για την «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» του ενταγμένου έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 1.838.800,00 €.
 • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση τελετής «Ορκωμοσίας Νέας Δημοτικής Αρχής», στις 27 Αυγούστου 2019, στην πόλη μας.
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση Εκδήλωσης με θέμα: « Ελλάδα αύριο και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή μας …», που διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία με την Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού, στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, στην πόλη μας.
 • Γενικά
 1. Δωρεάν παραχώρηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Τρικκαίων στην 8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ