Δήμος Τρικκαίων

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:0019/5/2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex”   σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), η οποία θα λάβει χώρα την 19/5/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2. Έγκριση της αριθ. 13/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019.

3. Έγκριση της αριθ. 9/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Εισήγηση περί κατάργησης ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου)

4. Έγκριση της αριθ. 14/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Εισήγηση περί κατάργησης ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου).

5. Έγκριση της αριθ. 15/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Εισήγηση περί κατάργησης ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου).

6. Έγκριση της αριθ. 26/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: α) Διαγραφή οφειλής λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, της κ.Νικολάου Ευθυμίας του Νικολάου Χας Αποστ. Δραγούτσου, για τις ιδιοκτησίες της στην περιοχή Σαράγια, β) Συμψηφισμός δικαιωμάτων & υποχρεώσεων των ιδιοκτησιών της ανωτέρω ιδιοκτήτριας, γ) Αποζημίωση της ανωτέρω ιδιοκτήτριας, η οποία προκύπτει μετά τον συμψηφισμό των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων της.

7. Έγκριση της αριθμ. 198/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2020 -Α’ Τρίμηνο».

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

8. Παράταση μισθώσεων δημοτικών αγροτεμαχίων και εκτάσεων για ένα έτος λόγω αδυναμίας διεξαγωγής δημοπρασιών εξαιτίας των μέτρων για την αντιμετώπιση της Πανδημίας του Κοροναϊού [ COVID-19].

9. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια Γλίνους, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.

10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής, με σκοπό την κτηνοτροφική  χρήση .

11. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Γλίνους, για κτηνοτροφική εγκατάσταση

12. Διαγραφή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών

13. Αλλαγή κατηγορίας πωλούμενων ειδών επαγγελματικής άδειας υπαίθριου εμπορίου πωλητή λαϊκών αγορών

 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

14. Συζήτηση & λήψη απόφασης για την Υπογραφή ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Τρικάλων Α.Ε με σκοπό την ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

15. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 24616/16-04-2020 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00 €, στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»

16. Έγκριση σύνδεσης της κολυμβητικής δεξαμενής στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου και των κτιρίων που την εξυπηρετούν με το δίκτυο Φυσικού Αερίου και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης

17. Έγκριση παράτασης της οριστικής μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων»

18. Τροποποίηση εν μέρει της αρ. 122/2019 ΑΔΣ που αφορά στην κατάθεση αιτήματος, αποδοχής της χρηματοδότησης και απόφασης Ένταξης του Δήμου Τρικκαίων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο”Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού των Παιδικών Χαρών Δήμου Τρικκαίων”

 

Γενικά

 

19. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρικκαίων: «Πρόωρη λύση της μίσθωσης του καταστήματος – κληροδοτήματος Ιωάννη Ματσόπουλου Κ13 που βρίσκεται στην οδό Μιαούλη 1 και εκ νέου εκμίσθωση αυτού»

20. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρικκαίων: «Πρόωρη λύση της μίσθωσης του καταστήματος Κ20 που βρίσκεται στη δημοτική αγορά και εκ νέου εκμίσθωση αυτού»

21. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρικκαίων: «Εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων και Αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων, στον Οικισμό ΡΙΖΑΡΙΟΥ και επί της Εθνικής Οδού Τρικάλων – Λάρισας»

 

Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 

22. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων

23. Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόθεση συνέχισης της Εναλλακτικής διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων- μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, ιματισμού και υπόδησης στον Δήμο Τρικκαίων

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

 

24. Συγκρότηση Επιτροπών επιλογής ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων

25. Λήψη απόφασης για την επανεγγραφή/εγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020-2021.

26. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Τρικκαίων ( κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019 ).

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

27. Έγκριση ανάθεσης σχεδιασμού και λειτουργίας του θεματικού πάρκου “Ο Μύλος των Ξωτικών 2020 – 2021” στην e-Trikala A.E.

28. Έγκριση απολογισμού του Χριστουγεννιάτικου θεματικού Πάρκου «ο Μύλος των Ξωτικών 2019 – 20».

 

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

 

29. Περιορισμοί βοσκής

30. Έγκριση σύναψης Μνημονίου – Συμφώνου Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της εταιρείας Cicicom Ε.Π.Ε., για τη δωρεάν μελέτη και εφαρμογή πιλοτικού έργου έξυπνου συστήματος αποτρεπτικής στάθμευσης στη πόλη των Τρικάλων.

31. Έγκριση δέσμευσης του Δήμου ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ για την κάλυψη των αναγκών τεμαχισμού των Ογκωδών Αποβλήτων και των υπολοίπων τριών (03) Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ήτοι των Δήμων ΜΕΤΩΡΩΝ, ΠΥΛΗΣ και ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, μέσω της λειτουργίας του τεμαχιστή ογκωδών με τον οποίο προβλέπεται να εξοπλιστεί το Πράσινο Σημείο του Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρότασης του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ)»

 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ