Δήμος Τρικκαίων

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου10/5/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 10/5/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. 2η Κατανομή της 7ης, 8ης, 9ης, 10ης , 11ης και 12ης  δόσης  ΣΑΤΑ   2017.
 2. Εξέταση αίτησης αναδόχου, χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ανακατασκευή εξωτερικών γηπέδων αθλητικών κέντρων Πυργετού & Μπάρας”
 3. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών 2018
 4. 4. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ».
 5. Αποδοχή χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας “Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος” με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού”.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 185/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου του Δήμου Τρικκαίων και Νομικών του Προσώπων .
 2. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης επιφανείας 60,90 στρεμμάτων που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Τρικκαίων, στον οικισμό ΡΙΖΑΡΙΟΥ (απόφαση Δημ. Κοινότητας)..
 3. Έγκριση δαπάνης για το Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Έρευνας-Μουσείο Τσιτσάνη”
 4. Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» έτους 2017.
 5. 10. Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων του κληροδοτήματος «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη » έτους
 6. 11. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης επιφανείας 4,124 στρεμμάτων, (4.124,68 τ.μ.). στη θέση ΒΑΤΑ του  Αριθ.  τεμαχίου 446 του Αναδασμού του Αγροκτήματος  ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ (ΦΕΚ668Β/7-11-1985)
 7. 12. Απευθείας εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης επιφανείας 20,019 στρεμμάτων, (20.019,09 τ.μ.) στη θέση ΓΚΟΥΡΜΕΝΑ   του  Αριθ.  τεμαχίου 154 του Αναδασμού του Αγροκτήματος  ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ 1988 .
 8. 13. Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου (Γραφείου τελετών) επιφάνειας (120) τ.μ που βρίσκεται στην οδό Ικαρίας .
 9. 14. Έγκριση επιστροφής ποσών που κατατέθηκαν ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων μίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Τρικκαίων .
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την διάθεση ξυλείας από έκτακτη κάρπωση.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 16. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 2. 17. Έγκριση της αριθ. 33/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Απαγόρευση στάθμευσης επί της αριστερής πλευράς της οδού Μετεώρων, από τη συμβολή της με την οδό πύλης, έως τη συμβολή της με την οδό Χρυσομηλιάς, μετά της τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση)(45o θέμα 7ης συνεδρίασης) .
 3. 18. Έγκριση της αριθ. 65/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των κ.κ. Γεωργίου Καπέλου του Δημητρίου και Δήμητρας Καπέλου του Γεωργίου, κληρονόμων Δημητρίου Καπέλου του Αποστόλου, στην περιοχή  «Αγία Μονή- Τμήμα Ι».
 4. 19. Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το Νόμο 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. τ. Α.’ 171/13-11-2017), άρθρο 29, παρ. 3 και άρθρο 31 (απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. 20. Έγκριση διαγραφής άμισθης επιτροπής και αντικατάσταση μελών στο παράρτημα του Ε΄ ΚΑΠΗ του τμήματος Παιδικής Μέριμνας και Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Τρικκαίων.
 2. 21. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για τη φιλοξενία μελών του δικτύου Ελλήνων εθελοντών κτηνιάτρων, για την πραγματοποίηση προγράμματος μαζικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 3. 22. Εγκριση (8η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων νηπίων ενταγμένων στη δράση «Eναρμόνιση Oικογενειακής και Eπαγγελματικής Zωής 2017–2018», από τη δύναμη των βρεφονηπιακών σταθμών Β΄, και Ζ του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018.
 4. 23. Καθορισμός των δικαιολογητικών για την επανεγγραφή/εγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2018-2019, με πληρωμή τροφείων και ενταγμένων στη δράση « Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2018-2019», του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία), των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών.
 5. 24. Συγκρότηση Επιτροπών επιλογής ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων
 6. 25. Συγκρότηση Επιτροπής επιλογής ωφελουμένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
 • Γενικά
 1. 26. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου εκτός έδρας.
 2. 27. Έγκριση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και της Εταιρίας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε.
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. 28. Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. 29. Αποδοχή ποσού 305.980,00 € και κατανομή ποσού 305.521,03 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων – Β΄Κατανομή 2018 .
 2. 30. Παράταση παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Σταδίου  Τρικάλων στην Π.Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ Π.Α.Ε.»  για την   αγωνιστική περίοδο  2019-2020.
 • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 1. 31. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού, για την πραγματοποίηση Hμερίδας με θέμα «Προβλήματα Σύνταξης και Ασφάλισης των Παλλινοστούντων Συνταξιούχων», τον Ιούνιο 2018 στην πόλη μας.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. 32. Έγκριση Πρόσληψης ‘Έκτακτου Προσωπικού για την Αντιμετώπιση Εποχιακών και Πρόσκαιρων Αναγκών Κάλυψης Δράσεων Πυροπροστασίας.
 2. 33. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου.
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. 34. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στο 1ο Θεσσαλικό Φεστιβάλ Φαγητού Δρόμου (Street Food Festival) , από 17 έως 20 /05 /2018, στον Μύλο Ματσόπουλου.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ