Δήμος Τρικκαίων

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου23/9/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 23/9/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


 Γενικά

 1. Ορισμός εκπροσώπου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ¨Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ
 2. Ορισμός εκπροσώπων μετόχων στην ΠΑΔΥΘ Α.Ε
 3. Ορισμός μελών για τη σύσταση Διαχειριστικής επιτροπής ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων

 Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 4. α) «Ορισμός μελών Δ.Σ. της ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων )» και β) «Ορισμός εκπροσώπου από το Δήμο Τρικκαίων για την συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις της.
 5. Ορισμός μελών για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ
 6. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων
 7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. , με διακριτικό τίτλο « e-Trikala A.E.»
 8. Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων
 9. Ορισμός μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία)
 10. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
 11. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων

 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 12. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ»

 13. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ WC ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»
 14. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων έτους 2019
 15. Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ: 61910/4-9-2019 (οίκοθεν 29033/5-9-2019) ένταξη της Πράξης «Εργασίες εναρμόνισης λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Τρικκαίων στην κειμένη νομοθεσία» συνολικού προϋπολογισμού 650.000,00€ του Δήμου Τρικκαίων στο Πρόγραμμα με τίτλο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 22ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 17. Ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»..
 18. Ορισμού μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Τρικκαίων .
 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ»
 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ»
 22. Έγκριση 13ης Κατανομής της 7ης, 8ης, 9ης, 10ης , 11ης και 12ης δόσης ΣΑΤΑ 2017 και 1η Κατανομής της 1ης, 2ης , 3ης και 4ης δόσης ΣΑΤΑ 2018
 23. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της Τεχνικής Έκθεσης της μελέτης του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ» μετά της αντίστοιχης τροποποίησης της αριθμ. 423/2019 Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ” και ΣΑΥ-ΦΑΥ»
 24. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων
 25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016»

 Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 26. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
 27. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων, για το σχολικό έτος 2019-2020.
 28. Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμμάτων Άθληση για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2019-2020.
 29. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από λοιπές αντικαταβολές) 

 Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 30. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του Δήμου Τρικκαίων για την νέα Δημοτική Αρχή
 31. Ορισμός υπευθύνων κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού της πάγιας προκαταβολής, για τις κοινότητες και δημοτικές ενότητες του Δήμου Τρικκαίων.
 32. Ολοκλήρωση Α & Β κύκλου του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)», τα οποία είχαν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.
 33. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση της δράσης «Wifi4EU – προώθηση της συνδεσιμότητας του διαδικτύου στις Τοπικές Κοινότητες».
 34. Έγκριση εκμίσθωσης ισόγειων καταστημάτων, ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων που βρίσκονται στη δημοτική αγορά  Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
35. Έγκριση της αριθμ. 118/2019 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, στην εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Πρίνου του Δήμου Κόζιακα (Ν. Τρικάλων), με την αλλαγή χρήσης της έκτασης από τον χαρακτηρισμό «Χώρος Ανέγερσης Δημαρχείου», σε έκταση με
τον χαρακτηρισμό «Δημιουργία ψηφιακού – διαδραστικού Ασκληπιείου στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Πρίνους του Δήμου Τρικκαίων»
 36. Έγκριση της αριθμ. 119/2019 απόφασης της Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων, στα Ο.Τ.8, Ο.Τ.9, Ο.Τ.9α και Ο.Τ.14, της Πολεοδομικής Ενότητας V συν."Σαράγια-Αγ.Κων/νος-Εργατικά" και συγκεκριμένα επί των οδών Ισχομάχου, Ησιόδου και Αντιπάτρου,
με μετατόπιση των Ρ.Γ. και Ο.Γ.., ώστε αυτές να συμπίπτουν με τη διαμορφωνμένη επί μακρόν, υπάρχουσα κατάσταση»
 37. Έγκριση της αριθμ.179/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (συνδρομή) του ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», του ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ», του ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α΄ και Β΄ Βάρδια του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019-2020
 38. Έγκριση της αριθμ. 260/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί απαλλαγής εγκαταστάσεων από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας
 39. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019. (Απόφ. Οικ. Επιτροπής)
 40. Έγκριση της αριθμ. 89/2019 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Μιλτιάδη & Γεωργίου Κρανιά του Θωμά, στην περιοχή Σαράγια
 41. Έγκριση της αριθμ. 120/2019 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Έγκριση διαδρομής και προσωρινής θέσης στάθμευσης του τουριστικού τραίνου, αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης, για το χρονικό διάστημα από 13/09/2019 έως 21/9/2019
 42. Έγκριση της αριθμ. 102/2019 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Ελένης Αλεξίου του Χρήστου, Ασπασίας Αλεξίου του Χρήστου, Αγορίτσας Σέγγη-Παπαγεωργίου, Ελένης Παπαγεωργίου του Λάμπρου και Ελένης
Παπαγεωργίου-Σιούλα στην περιοχή "Δημοσιουπαλληλικά", στα Τρίκαλα, στη συμβολή των οδών Περικλέους & Ηρακλέους.
 43. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 270/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2019 – Β’ Τρίμηνο

 Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού


 44. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων στο 18ο χορωδιακό φεστιβάλ του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων και της Δημοτικής Χορωδίας Φαρσάλων την Παρασκευή
27/9/2019
 45. Αποδοχή ποσού 291.700,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων- Γ’ Κατανομή ποσού έτους 2019

 Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

 46. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση δωρεάν χοροεσπερίδας των μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων για την «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» την Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ