Δήμος Τρικκαίων

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου25/6/2020

Καλείστε να προσέλθετε στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), των υπ’ αρίθ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 25/6/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 54/2020 Απόφασης Δημ. Συμβουλίου
 2. Ενέργειες για τη λύση της σύμβασης της Μελέτης Ταχυμετρική Αποτύπωση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση των Οικισμών Λογγακίου-Λεπτοκαρυάς-Περδικοράχης-Σωτήρα και Αγίων Αποστόλων με τις διατάξεις του Ν.716/77 & του Π.Δ.194/79.(εξ αναβολής)
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του έργου: «Επισκευή και συντήρηση πισίνας και κτηρίων στο πάρκο Αγίου Γεωργίου Δήμου Τρικκαίων» από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου  Εσωτερικών με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ιδίους πόρους.
 2. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  (2018ΣΕ01600074).
 3. Έγκριση της με αρ. 08/2020 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση – ενοποίηση ποδηλατοδρόμου- πεζοδρομίου Βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων (οδός Παλαιολόγου – Κονδύλη) με το κέντρο» και της κατάθεσης φακέλου –πρότασης στην με αριθμ. πρωτ. 7035/02-12-2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πράσινο Ταμείο.
 4. Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ:1852/12-6-2020 ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5055803 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Γλίνους του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου εκποίησης του οικοπέδου με αριθμό 185 που βρίσκεται στην τοπική Κοινότητα Πατουλιάς του Δήμου Τρικκαίων.
 3. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου
 4. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 6.696,11 m2, στην κτηματική περιφέρεια Χρυσαυγής, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 5. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4.863,84 m2, στην κτηματική περιφέρεια Χρυσαυγής, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 6. Λήψη απόφασης για τα μέτρα ανακούφισης υπέρ των τοπικών επιχειρήσεων και των δημοτών του Δήμου Τρικκαίων εξαιτίας της πανδημίας που προκάλεσε ο κορωνοϊός Covid-19
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Ορισμός γλώσσας/διαλέκτου των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών που θα στελεχώσουν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων προκειμένου για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5052616, ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020»
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. Έγκριση εκποίησης άχρηστων μεταλλικών και πλαστικών αντικειμένων («scrap») του Δήμου Τρικκαίων και τον καθορισμό μελών της Επιτροπής Εκτίμησης του προς εκποίηση υλικού.
 • Γενικά
 1. Συγκρότηση Επιτροπής «Ελλάδας 2021» του Δήμου Τρικκαίων

 

 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ