Δήμος Τρικκαίων

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:001/7/2021

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 1/7/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00  με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex”, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και των υπ’ αρίθ. 1031/20-01-2021, 77233/13-11-2020, 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. «Έγκριση 6ης εισήγησης εγγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020–2021»
 2. «Έγκριση 7ης εισήγησης εγγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020–2021».
 3. «Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) για τη συνεργασία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για Πόλεις Φιλικές για τα παιδιά (CFCI).
 4. «Εισήγηση διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020–2021»
 5. Συγκρότηση Επιτροπών επιλογής ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων σχολικού έτους 2021-2022
 6. «Καθορισμός ποσού α) της ετήσιας συνδρομής των μελών των ΚΑΠΗ, β) του κουπονιού των κυλικείων των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε, ΣΤ΄ ΚΑΠΗ και γ) έγκριση των τιμών των ειδών των εκμισθωμένων κυλικείων των ΚΑΠΗ του Τμήματος Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας».
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Αλλαγή τίτλου έργου.
 2. 4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2021.
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Έγκριση την αριθμ. 7/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «Γνωμοδοτική έγκριση ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων»,
 2. «Έγκριση αναγκαιότητας μετεγκατάσταση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) του Δήμου Τρικκαίων και έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την στέγασή του».
 3. Ορισμός μελών για την συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας  επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και επιλογής ακινήτου προς μίσθωση για τη στέγαση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
 4. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
 5. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης, στο σωματείο με την επωνυμία: «ΑΚΑΔΗΜΙΑ Ι ΤΡΙΚΑΛΑ», τμήματος δημοτικής έκτασης , με ΚΑΕΚ  451305101012  , εμβαδού  15.072,89 τ.μ., η οποία βρίσκεται στη Λεπτοκαρυά Τρικάλων, για χρονικό διάστημα 15 ετών. (Απόφαση Κοιν. Τρικκαίων)
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Χορήγηση ή μη υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της εταιρείας Υπεραγοράς Τροφίμων της εταιρείας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην οδό 1ο χλμ. Τρικάλων – Λαρίσης
 2. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης επενδυτικού δανείου μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Κατασκευή επέκτασης διδακτηρίου 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων» για την διενέργεια προληπτικού ελέγχου νομιμότητας.
 3. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης επενδυτικού δανείου μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «ΨΗΦΙΑΚΟ – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΟΖΙΑΚΑ» για την διενέργεια προληπτικού ελέγχου νομιμότητας.
 4. « Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου ».
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθμ. 307/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας 2021 του «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ»
 2. Εγκριση της αριθμ. 376/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Λήψη απόφασης για την μείωση του ποσοστού  επί των εισπράξεων των εισιτηρίων των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε αθλητικούς χώρους του Δήμου Τρικκαίων από  ιδιώτες, φορείς, ΝΠΔΔ και  ΝΠΙΔ εξαιτίας της πανδημίας που προκάλεσε ο κορωνοϊός Covid- 19».
 3. Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021. (Απόφ. Ο.Ε.)
 4. Πρόταση τροποποίησης σχεδίου πόλεως στην Αγία Μονή – Τμήμα Ι α) στα ΟΤ Γ626-Γ612Α, β) στο Ο.Τ. Γ633-ΠΛΑΤΕΙΑ, γ) στα Ο.Τ. Γ543-Γ545 (σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 7 και 52/2021 αποφάσεις της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)
 5. Έγκριση της αριθμ. 40/2021 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: «Εισήγηση περί κατάργησης ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου) στα Μεγ.Καλύβια ».
 6. Έγκριση της αρίθ. 59/2021 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: «Διαγραφή χρηματικού καταλόγου από τον κ. Αντώνιο Σκρέκα του Αποστόλου».
 7. Έγκριση της αρίθ. 57/2021 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: «Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Ευτυχία Ορέστη, στην περιοχή «Γέφυρα Πάσχου Ι».
 8. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας της οδού περιμετρικά της “πλατείας Αργύρη” (Κεφαλληνίας & Αντιπαξών).
 9. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας παρόδου της οδού “Πινδαίων”.
 10. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή “Ριζαριό”.
 11. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας παρόδου της οδού “Βλαχάβα”.
 12. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στη Μεγάρχη.
 13. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας της περιφερειακής οδού “Πυργετού – Αμπελακίων”.
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. «Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων».
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Αποδοχή και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της παράτασης ισχύος της σύμβασης σύστασης των τριών δεσμευμένων λογαριασμών (escrow account) μεταξύ του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ