Δήμος Τρικκαίων

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου22/10/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 22/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Γενικά
 1. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ
 2. Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την τετραετία 01/09/2019-31/12/2023
 3. Ορισμός μελών για την Γενική Συνέλευση και την εκπροσώπηση του Δήμου Τρικκαίων στο ΔΣ της Α.Ε. «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ»
 4. Ορισμός εκπροσώπων εταίρων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την Επωνυμία «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό – Alter Tourism & Employment» (ΤΟΠΣΑ) – Alter Tourism & Employment» (ΤΟΠΣΑ).
 5. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Τρικκαίων, που θα τον εκπροσωπεί στο Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Τρικάλων, καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή αυτού
 6. Ορισμός εκπροσώπου στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ”, για την νέα δημοτική περίοδο
 7. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή του άρθρου 3 παρ.2 του ν. 2734/99 (Περί εκδιδομένων με αμοιβή ατόμων).
 8. Συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
 9. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 79/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρικκαίων: «Πρόωρη λύση της μίσθωσης των δύο κυλικείων  που βρίσκονται στην οδό Κατσιμήδου 3, στο  Δημοτικό Στάδιο».
 10. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 85/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρικκαίων σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση χρήσης, στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Αμπελακίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», τμήματος δημοτικής έκτασης, με ΚΑΕΚ 451306016002, η οποία βρίσκεται, στην περιοχή Φλαμουλίου, Δήμου Τρικκαίων
 11. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 86/2019 απόφασης του Συμβουλίου Κοινότητας Τρικκαίων με θέμα: Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Αβέρωφ 1, ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων
 12. Λήψη απόφασης-ψηφίσματος επί πρότασης της δημοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Τρικάλων” με θέμα: ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΗΠΑ-ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Καταστροφή Αντικειμένων Μηχανογραφικού Εξοπλισμού που δεν έχουν καμία αξία (Άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06)».
 2. Σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και της εταιρίας Σ. ΜΥΛΩΝΑΣ – ΑΙΚ. ΜΠΑΛΛΑ ΟΕ, για την δωρεάν εγκατάσταση και χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας S.E.T. (Saving Energy Technology) στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τρικάλων, με σκοπό την πιλοτική χρήση των συστημάτων για διάρκεια 6 μηνών.
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Έγκριση ορισμού μελών για την επιτροπή εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 186, παρ. 5, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για την χρονική περίοδο 2019-2023
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών 2019 Δήμου Τρικκαίων
 2. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων
 3. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή μικρών και μεγάλων έργων
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών υπαίθριου εμπορίου
 2. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου
 3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 257,00τ.μ.που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Βαλτινού με σκοπό την  καλλιέργεια και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης
 4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 2.100,00τ.μ. που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Βαλτινού με σκοπό την καλλιέργεια και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης
 5. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια Γλίνους, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 6. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια Ριζώματος, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 7. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης των καταστημάτων Κ11 και Κ12 στη δημοτική αγορά, από την Κλάντζου Μαρούλα του Βασιλείου στην υπό σύσταση εταιρεία  Κλάντζος Θεόδωρος και Σια Ε.Ε
 8. Αποδοχή μερίσματος από την Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων Δημοτική Α.Ε
 9. Μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου (Γραφείου τελετών) επιφάνειας (120) τ.μ που βρίσκεται στην οδό Ικαρίας
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2019.
 11. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2019».
 12. Παραγραφή υποχρεώσεων του Δήμου Τρικκαίων προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας
 13. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 489/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ολοκλήρωση του Α & Β κύκλου του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)», τα οποία είχαν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.
 14. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του ∆ήμου για το υπόλοιπο έτος 2019.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Έγκριση διαγραφής λόγω λήξης του σχολικού έτους 2018-2019 την 31-7-2019, ωφελούμενων παιδιών με πληρωμή τροφείων και ενταγμένων στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019» από τις δομές του Δήμου: Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ’ Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ»  Α’  και Β΄ Βάρδια και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α’  και Β΄ Βάρδια.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής επιλογής ωφελουμένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
 3. Υποβολή αίτησης για τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ και του Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ του Δήμου Τρικκαίων
 4. Έγκριση χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε αδύναμο πολίτη
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Έγκριση χορήγησης – ανανέωσης Υποτροφιών του Δημοτικού Ωδείου για το σχολικό έτος 2019-2020‘’
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθ. 100/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. στην Τ.Κ. Ράξας (κωδικός θέσης RAXA X2-1404751)
 2. Έγκριση της αριθ. 101/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεποικωνίας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. (κωδικός θέσης 0500055) στην Τ.Κ. Ξυλοπαροίκου
 3. Λήψη απόφασης επί της αριθμ. 137/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Εξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη δραστηριότητα «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 200ΚW και μονάδα παραγωγής πέλλετ» ιδιοκτησίας του Χαρατσάρη Παναγιώτη, στη θέση «Σγάρες», στην Τ.Κ. Μεγάρχης, στο Δήμο Τρικκαίων Π.Ε. Τρικάλων.
 4. Έγκριση της αριθμ. 138/2019 απόφασης της Επιτροπής με θέμα: «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.(Κωδικός Θέσης 110-0126)
 5. Έγκριση της 139/2019 απόφασης της Επιτροπής με θέμα: «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. (Κωδικός Θέσης 0500046) Κοιν. Μεγάρχης (συν. Καλονερίου)».
 6. Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 704/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα: ” Έγκριση μείωσης διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων ‘’ (318/2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής)
 7. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την προσθήκη της προσωνυμίας “Διονύσιος Σολωμός” στην επωνυμία του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. «Εξέταση ενστάσεων κατά της αριθμ. 465/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα : “Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων, στο Ο.Τ.135, της Πολεοδομικής Ενότητας VI, X, XI συν. (Στρατώνες, Βουβή, Κέντρο, Απόφαση Νομάρχη Τρικάλων 2941/05-09-1990, ΦΕΚ 539/Δ/11-10-1990), και συγκεκριμένα επί της οδού Κανούτα, με αλλαγή χρήσης στο χώρο με υφιστάμενο χαρακτηρισμό {Κέντρο Πολιτιστικών & Εμπορικών Δραστηριοτήτων}, σε νέο χαρακτηρισμό ως {Χώρο Στάθμευσης –Σταθμός Οχημάτων}»
 2. Καταρχήν λήψη απόφασης για διερεύνηση και ενέργειες από την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Πολεοδομίας των νομίμων προϋποθέσεων για την αναθεώρηση της πολεοδομικής μελέτης Στρατώνες-Πατουλιάς ως προς τις χρήσεις γης

 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

  

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ