Δήμος Τρικκαίων

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου7/7/2020

Καλείστε να προσέλθετε στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), των υπ’ αρίθ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 07/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Γενικά
 1. 1. Συζήτηση επί αιτήματος κατοίκων Καρυών Τρικάλων περί εγκατάστασης και λειτουργίας κεραίας για την υποστήριξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
 2. Συζήτηση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον Ασπροπόταμο.
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. 3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και ΠΑΔΥΘ ΑΕ για την εκτέλεση του έργου αποκομιδής των απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Εστιαώτιδας, Καλλιδένδρου, Κόζιακα, Μ. Καλυβίων, Παληοκάστρου, Παραληθαίων και Φαλώρειας.
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. 4. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την υποβολή Αιτήματος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ).
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από λοιπές αντικαταβολές).
 2. 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 3. Διάθεση θέσεων Μαθητείας από τον Δήμο Τρικκαίων εκπαιδευομένων μαθητών αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ, στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας για το σχολικό έτος 2020 – 2021.
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2020.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Έγκριση της αριθ. 54/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Λήψη απόφασης περί κατάργησης ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου).¨
 3. Έγκριση της απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα:”Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών χρήσης  των πολιτιστικών χώρων του Δήμου Τρικκαίων από  ιδιώτες, φορείς, ΝΠΔΔ και   ΝΠΙΔ  εξαιτίας της πανδημίας που προκάλεσε ο κορωνοϊός Covid- 19 “
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Αποδοχή χρηματικού ποσού 57.000,00€ που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2020 για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας και καθορισμός των δράσεων πολιτικής προστασίας που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό».
 2. Κατανομή χρηματοδότησης από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους επενδυτικών δαπανών – πρώην ΣΑΤΑ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
 3. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. 15. Έγκριση 7ης εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2019-2020.
 2. Έγκριση παράτασης μίσθωσης των κυλικείων ΚΑΠΗ Πλατάνου, Ξυλοπάροικου, Μ. καλυβίων, Ριζώματος, Φωτάδας του Δήμου Τρικκαίων.
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΕΙΣΠΕΠ/ΠΘ), για την υποστήριξη του Δήμου Τρικκαίων σε δράσεις καινοτομίας, στα πλαίσια του Ψηφιακού του Μετασχηματισμού.

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ