Δήμος Τρικκαίων

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13:0027/7/2021

Καλείστε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς και δια τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στις 27/7/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και των υπ’ αρίθ. 1031/20-01-2021, 77233/13-11-2020, 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  1. Αποδοχή της ΚΥΑ για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος παρόχθιας ζώνης στο Ληθαίο ποταμό.
  • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2021.
  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ