Δήμος Τρικκαίων

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου12/11/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 12/11/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74
του ν. 4555/2018.:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γενικά
1. Αίτημα της Λαϊκής Συσπείρωσης Τρικάλων περί συζήτησης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λειτουργία και τον διορισμό Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ.
2. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για το συντονιστικό τοπικό όργανο (Σ.Τ.Ο.) της Πολιτικής Προστασίας
3. Ορισμός δημοτικού συμβούλου του Δήμου Τρικκαίων, που θα τον εκπροσωπεί ως Γραμματέας στο Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Τρικάλων, καθώς και του νόμιμου αναπληρωτή αυτού, για τη διετία 2019-2020, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ιδρυτικού καταστατικού του.

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
4. Έγκριση της αριθ. 178/2019 απόφασης ΔΕΥΑ Τρικάλων με θέμα: Επέκταση κοινωνικών τιμολογίων της ΔΕΥΑΤ
5. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προυπολογισμού 2019 του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”.
6. Έγκριση της με αριθμό 18/2019 απόφασης του Δ.Σ. για τον Κανονισμό παραχώρησης χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος & εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις του «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ».
7. Συζήτηση περί του Προϋπολογισμού του Μύλου των Ξωτικών 2019 – 2020 και ανάθεσης σχεδιασμού και λειτουργίας του θεματικού πάρκου του Δήμου Τρικκαίων , ο Μύλος των Ξωτικών 2019 – 2020 στην e-Trikala A.E.»

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
8. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 101/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρικκαίων: «Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 565/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Τρικκαίων» Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
10. Έγκριση της αριθ. 144/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου και κατάργηση θέσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (στη νησίδα)
11. Έγκριση της αριθ. 147/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, λόγω μη πλήρους τακτοποίησης και επιβολής εισφοράς σε χρήμα, για τις ιδιοκτησίες, στο Ο.Τ.Γ1225, με Κ.Α. 1304020 & 1304022, των κ.κ. Βαϊας Νταλαμπάκου του
Νικολάου και Κων/νας Βασιλείου του Νικολάου αντίστοιχα, στην Πολεοδομική Ενότητα « Δεξιά οδού Καλαμπάκας ».
12. Έγκριση της αριθ. 148/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Δήμητρας Ψύχου του Βασιλείου, στην περιοχή Αγία Μονή Ι.
13. Έγκριση της αριθ. 149/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Γεωργίου Χασαλεύρη του Νικολάου, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας
14. Έγκριση της αριθ. 150/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Μαρίας Τέγου, συζ.Ευαγγέλου, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας
15. Έγκριση της αριθ. 151/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Καθορισμός νέας Αστικής Γραμμής Λεωφορείων (διαδρομής) που συνδέει το κέντρο της πόλης με τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των αντίστοιχων στάσεων του Δήμου Τρικκαίων
16. Έγκριση της αριθ.155/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Συμβιβαστική αποζημίωση ιδιοκτησίας Άγη & Φωτεινής Ρακοπούλου στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας
17. Έγκριση της αριθ. 156/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών
18. Έγκριση της αριθ. 157/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Έγκριση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων για την διευθέτηση της τοπικής κυκλοφορίας και της στάθμευσης στο Βαρούσι
19. Έγκριση της αριθ.158/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας Ρ-2 (STOP), στους οικισμούς «Μέλιγο», «Αμμουδιά», «Κάτω Ελάτη», της Κοινότητας Κάτω Ελάτης, της Δημοτικής Ενότητας
Καλλιδένδρου, του Δήμου Τρικκαίων
20. Έγκριση της αριθ. 159/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Εξέταση αίτησης της κ. Κουτή Ειρήνης του Κων/νου , περί αποζημίωσης για την ιδιοκτησία της , στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου – τμήμα ΙΙ

Δ/νση Πολεοδομίας
21. Έγκριση υποβολής αιτήματος, προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, για την τροποποίηση του παραχωρητηρίου, που αφορά στην παραχώρηση της χρήσης του δημοσίου ακινήτου με ΑΒΚ 87 (αρ. οικοπέδου 213, Ο.Τ. 59), το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Διαλεκτού, της Δημοτικής Ενότητας Φαλώρειας, του Δήμου Τρικκαίων.

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
22. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 3812/17-10-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Eνεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων» στο Ε.Π «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
23. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 3811/17-10-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Eνεργειακή αναβάθμιση κτηρίου Επιμελητηρίου Τρικάλων» στο Ε.Π «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
24. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 9511/24-10-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Αρχοντικό Κυρνάσιου” στο Βαρούσι Τρικάλων και μετατροπή του σε «Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών» στο Ε.Π «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
25. Λήψη απόφασης περί «Αλλαγής τίτλου υπηρεσίας»
26. 2η Κατανομή της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης δόσης ΣΑΤΑ 2018
27. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων
28. 8η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών έτους 2019 του Δήμου Τρικκαίων
29. Τροποποίηση εν μέρει της αρίθ. 434/2019 ΑΔΣ με θέμα: “ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 980.900,00€ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 30292/19-4-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ”ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ”
30. Κατανομή του ποσού των 55.000,00€ με το οποίο χρηματοδοτείται ο Δήμος Τρικκαίων, σύμφωνα με την αρίθ. 4122/21-1-2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)
31. Συγκρότησης Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικιών του Δήμου Τρικκαίων» Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
32. Έγκριση έκθεσης παροχής σύμφωνης γνώμης Επιτροπής παρ. 6, άρθ. 199, Ν.3463/2006, για την καταστροφή μηχανογραφικού εξοπλισμού
33. Έγκριση σύναψης ανασυνταχθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) και των όρων αυτής, με αντικείμενο την ανάληψη από το Δήμο Τρικκαίων για λογαριασμό του ΠΘ, των διαδικασιών επίτευξης μελετητικής ωριμότητας, προπαρασκευής, διεκπεραίωσης και ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού δημοπράτησης και επίβλεψη της κατασκευής, του ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΠΘ έργου, με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ  ΆΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ». Παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή της.
34. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 300/2019 Απόφασης του ΔΣ περί συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών -ERTICO-ITS Europe , ως προς το κόστος και τη διάρκεια συμμετοχής ’

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
35. Συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στη δράση με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 076 και Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3849 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020
36. Έγκριση 1ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς, Α΄, Β΄, Δ΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ. Καλυβίων, Ουράνιο Τόξο Πρίνους, Αερόστατο, Βαλτινού, Παραμυθούπολη και Ηλιαχτίδα, του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019– 2020»
37. Έγκριση (1η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2019-2020.
38. Έγκριση 2ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019– 2020
39. Ορισμός άμισθων επιτροπών στα παραρτήματα ΚΑΠΗ του Τμήματος Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων.

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
40. Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ομάδα Β΄ της υπ’ αριθμ. 16542/6-6-2019 Διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου φαγητού {Ομάδα Α: σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων, σχολικού έτους 2019-2020 και Ομάδα Β: σίτιση ωφελουμένων
του ΚΗΦΗ, έτους 2020}».
41. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2020.
42. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους 2020.
43. Ορισμός νομίμων εκπροσώπων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του Κληροδοτήματος Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη, υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω
του παραπάνω Συστήματος.
44. Ορισμός νομίμων εκπροσώπων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του Κληροδοτήματος Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη, υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω
του παραπάνω Συστήματος.
45. Παράταση σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος (ισόγεια αίθουσα –τμήμα του δημοτικού καταστήματος) επιφάνειας 15 τ.μ που βρίσκεται στην Τ.Κ Γοργογυρίου της Δ.Ε Κόζιακα.

Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
46. Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
47. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
48. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για τις Δομές Φιλοξενίας Βρεφών και Νηπίων του Δήμου Τρικκαίων στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
49. Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ