Δήμος Τρικκαίων

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:3016/8/2021

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 16/8/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30  με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex”, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και των υπ’ αρίθ. 1031/20-01-2021, 77233/13-11-2020, 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Γενικά
  1. Λήψη απόφασης για την απονομή της τιμητικής διάκρισης του χρυσού μεταλλίου της πόλης στην Ολυμπιονίκη Φανή Τζέλη
  • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
  1. «Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κοινωνικού Εστιατορίου – ΣΒΑΑ Τρικάλων » με κωδικό ΟΠΣ 5076468 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».

 

 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ