Δήμος Τρικκαίων

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11:309/9/2022

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα διά περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων που θα γίνει στις 9/09/2022 ημέρα Παρασκευή  με ώρα έναρξης 11:30 και λήξης 12:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, καθώς και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 και την υπ΄ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω του κατεπείγοντος του θέματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 8-09-2022 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας

 Θέμα 1ο  Λήψη απόφασης: 1) Της αποδοχής από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ των όρων του Προγράμματος στα πλαίσια της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023, 2) Περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή ωφελούμενων ΕΣΠΑ, 3) Της προθεσμίας και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στους  δικαιούχων voucher, 4)Του καθορισμού κριτηρίου επιλογής και τοποθέτησης των ωφελούμενων του ΕΣΠΑ στις δομές του Δήμου Τρικκαίων, 5) Έγκριση των προσφερόμενων θέσεων στην ΕΕΤΑΑ, 6)Της παροχής εξουσιοδότησης σε νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων, 7) Ορισμού αρμόδιου υπαλλήλου και αναπληρωτή αυτού για την επικοινωνία του Δήμου Τρικκαίων με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ