Δήμος Τρικκαίων

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου31/8/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 31/8/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ. 16474/23.08.2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «…Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο…» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

1. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo Υποέργo 2: Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού  Σχολείου Τρικάλων» με (Κ.Α. 30-6117.0046), με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΕΠ00610048, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

2. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης» (Κ.Α. 64-7323.0001/ Κ.Α. 64-7323-0002/ Κ.Α. 64-7323.0003), με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2020ΕΠ00610011, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

3. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά την υπηρεσία: «Αποκατάσταση, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Αρχοντικό Κυρνάσιου” στο Βαρούσι Τρικάλων & μετατροπή του σε «Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών» Υποέργο 3: Παροχή υπηρεσιών ελέγχου εργασιών & πιστοποίησης ως πρότυπου παθητικού κτιρίου του ιστορικού διατηρητέου μνημείου “Αρχοντικό Κυρνάσιου”» με κωδικό ενάριθμου έργου 20190ΣΕ27510119, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

4. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων όσον αφορά το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ» (Κ.Α. 64-7326.0009), στο πλαίσιο της κατασκευής έργων υποδομής στους οικισμούς «Κηπάκι» και Πύργος του Δήμου Τρικκαίων όπου διαβιούν Ρομά με κωδικό Έργου: 2018ΣΕ05500041 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018-ΣΑΕ 055).

5. Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2021.

 

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

 

6. Λήψη απόφασης για την οριστικοποίηση συνεργασίας μεταξύ των Δήμων UNLEY της Αυστραλίας και του Δήμου Τρικκαίων ».

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

7. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια Χρυσαυγής, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.

8. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου  (Κ. Δέσικου).

9. Χορήγηση άδειας παραγωγού  υπαίθριου εμπορίου  (Δ. Πλακιά).

10. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου  (Κ. Ζαφείρη).

11. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Κ. Ζιντζόβα).

12.Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος Κ2 επιφάνειας 66 τ.μ.,που βρίσκεται στην οδό Ιακωβάκη 5.

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

13. Δωρεά βιβλίων που ανήκουν στην συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων, στο Δημοτικό σχολείο της σεισμοπαθούς περιοχής Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου του νομού Λάρισας.

14. Έκτακτη επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.

15. Έγκριση της υπ αριθμ. 12/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας «Κατανομή ποσού 288.170,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων- Γ’ Κατανομή ποσού έτους 2021».

 

Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας

 

16. Ανάληψη άσκησης αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Τρικκαίων.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

17. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

18. Ανάκληση της αριθ.148/2021 Α.Δ.Σ. και έγκριση της αριθ. 445/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Έγκριση της αρ. 11/2021 απόφασης του Δ.Σ. του “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ” με θέμα “Έγκριση ΟΠΔ έτους 2021″/Ανάκληση της αρ. 307-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής”.

19. Έγκριση της αριθμ. 52/2021 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: “Πρόταση τροποποίησης σχεδίου πόλεως στην Αγία Μονή – Τμήμα Ι στα ΟΤ Γ626-Γ612Α” (εξ αναβολής).

20. Έγκριση της αριθμ. 58/2021 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: “Πρόταση Τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως στην Αγία Μονή – Τμήμα Ι στα ΟΤ Γ543-Γ545” (εξ αναβολής).

21. Έγκριση της αριθμ. 71/2021 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: «Απόδοση της δημοτικής έκτασης με αριθμ. 07Ν του Ο.Τ. Γ772, περιοχής Αγία Μονή ΙΙΙ, στην κ. Δεληχά Αγγελική του Παναγιώτη & έγκριση τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων».

22. Έγκριση αριθ. 79/2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Καθορισμός νέας Κυκλικής Αστικής Γραμμής Λεωφορείων (διαδρομής) η οποία θα συνδέει την Κεντρική Πλατεία με τους υπαίθριους χώρους στάθμευσης στο πρώην στρατόπεδο Παπαστάθη και στην πλατεία ΔΕΗ και των αντίστοιχων  στάσεων της παραπάνω διαδρομής του Δήμου Τρικκαίων».

23. Έγκριση της αρίθ. 85/2021 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: Παράταση μίσθωσης άδειας περιπτέρου σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4483/2017, καθώς και για την διατήρηση ή την απομάκρυνσή του, στον Πύργο Τρικάλων”.

24. Έγκριση της αρίθ. 86/2021 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ.209/2016 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ του Δήμου Τρικκαίων με θέμα:”« Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης προς τον Δήμο Τρικκαίων, για προσκύρωση Δημοτικής Έκτασης, από τους κ.κ. Πλιάτσικα Αναστασία του Χαραλάμπους και Κερασοβίτη Ανδρέα του Παναγιώτη, στην περιοχή Αγία Μονή Ι.», ως προς το εμβαδόν του προσκυρούμενου.

25. Έγκριση της αρίθ. 87/2021 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: Παραχώρηση σε κοινή χρήση, τμήματος οικοπέδου, ιδιοκτησίας Σαμούρη Χριστίνας του Νικολάου, στην Τ.Κ. Αγριελιάς, του Δ. Τρικκαίων.

26. Έγκριση της αριθ. 98/2021 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: “Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ.568/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον συμψηφισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, λόγω μη πλήρους τακτοποίησης και επιβολής εισφοράς σε χρήμα για την ιδιοκτησία, στο Ο.Τ.Γ1225, με Κ.Α. 1304020, της κ.Βαϊας Νταλαμπάκου του Νικολάου, στην Πολεοδομική Ενότητα “Δεξιά οδού Καλαμπάκας” ».

27. Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) του Δήμου Τρικκαίων (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ).

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

 

28. Έγκριση 6ης εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- -παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020–2021».

29. Υποβολή αίτησης για την τροποποίηση της άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας στον Παιδικό Σταθμό Μεγαλοχωρίου του Δήμου Τρικκαίων».

30. Έγκριση διαγραφής λόγω λήξης του σχολικού έτους 2020-2021 την 31-7-2021, ωφελούμενων παιδιών με πληρωμή τροφείων και ενταγμένων στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020-2021» από τις δομές του Δήμου: Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ’ Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ»  Α’  και Β΄ Βάρδια και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α’  και Β΄ Βάρδια.

31. Λήψη απόφασης: 1) Της αποδοχής από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ των όρων του Προγράμματος στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022, 2) Της αποδοχής από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ των όρων του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας 2021-2022 3)Της προθεσμίας και διαδικασία υποβολής αιτήσεων δικαιούχων voucher 4)Του καθορισμού κριτηρίου επιλογής και τοποθέτησης των ωφελούμενων του ΕΣΠΑ στις δομές του Δήμου Τρικκαίων, 5) έγκριση των προσφερόμενων θέσεων στην ΕΕΤΑΑ 6)Της παροχής εξουσιοδότησης σε νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων, 7) Ορισμού αρμόδιου υπαλλήλου και αναπληρωτή αυτού για την επικοινωνία του Δήμου Τρικκαίων με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.».

 

Δ/νση Πολεοδομίας

 

32. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για καταπάτηση δημοτικής έκτασης με αυθαίρετες κατασκευές στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων ή εκμίσθωση αυτής .

33. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για καταπάτηση δημοτικής έκτασης με αυθαίρετες κατασκευές στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων ή εκμίσθωση αυτής ( Μαρία Γεροκώστα).

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

34. Διάθεση θέσεων Μαθητείας από τον Δήμο Τρικκαίων εκπαιδευομένων μαθητών αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ, στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

 

Γενικά

 

35. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εγγράφου με αριθ. πρωτ. 59044/30-07-2021 (αριθ. εισερχ. 27874/3-08-2021) της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΥΠΟΙΚ.

36. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος της “ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ” για την κατάργηση του προγράμματος «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

 

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

 

37. Έγκριση παράτασης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ