Δήμος Τρικκαίων

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου23/1/2020

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 23/1/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2020 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Έγκριση της αριθμ. 191/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Έγκριση κατασκευής υπερυψωμένης διάβασης πεζών για την οδική ασφάλεια πλησίον του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, στη συμβολή των οδών Μαυροκορδάτου και Βούλγαρη.
 3. Έγκριση της αριθμ. 196/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την νομιμοποίηση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (κωδικός θέσης 140_4508).
 4. Έγκριση της αριθμ. 197/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Αθανασίου Βότανου του Ιωάννη , στην περιοχή Γ.Πάσχου-Τμήμα ΙΙ, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής.
 5. Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020 του «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 6. Έγκριση της αριθ. 115/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Προσδιορισμός της χρήσης γηπέδου έκτασης 600,00 m2, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ριζώματος και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 1 (αναδασμός αγροκτήματος Ριζώματος, έτους 1979)».
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 1. Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών εξόδων στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2020 του Δήμου Τρικκαίων ως δεκτικοί εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.
 2. 8. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας οικον. έτους 2020 του Δήμου Τρικκαίων .
 3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του ∆ήμου για το έτος 2020.
 4. 10. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2020
 5. 11. Έγκριση παράτασης μίσθωσης του κυλικείου του ΚΑΠΗ Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων
 6. 12. Απ’ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου – ισογείου καταστήματος Κ5 που βρίσκεται στη δημοτική αγορά με πρόσοψη στην οδό Κλεμανσώ, επιφάνειας 32 τ.μ, στον κ. Παναγιώτου Αχιλλέα του Αποστόλου.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. 13. Καθορισμός ποσού α) της ετήσιας συνδρομής των μελών των ΚΑΠΗ, β) του κουπονιού των κυλικείων των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε, ΣΤ΄ ΚΑΠΗ και γ) έγκριση των τιμών των ειδών των εκμισθωμένων κυλικείων των ΚΑΠΗ του Τμήματος Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας
 2. 14. Έγκριση 3ης εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2019-2020.
 3. 15. Έγκριση 4ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019– 2020»
 4. 16. Τροποποίηση υπ’ αριθμ 406/2019 ΑΔΣ με θέμα: «Λήψη απόφασης περί θεμάτων Εναρμόνισης: 1) Της αποδοχής από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ των όρων του Προγράμματος στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020, 2) Της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δικαιούχων voucher 3) Του καθορισμού κριτηρίου επιλογής και τοποθέτησης των ωφελούμενων του ΕΣΠΑ στις δομές του Δήμου Τρικκαίων, 4) Της έγκρισης των προσφερόμενων θέσεων, 5) Της παροχής εξουσιοδότησης σε νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων, 6) Ορισμού αρμόδιου υπαλλήλου και αναπληρώτριας αυτού για την επικοινωνία του Δήμου Τρικκαίων με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.».
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. 17. Έγκριση της με αρ. 29/2018 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλεως» και της κατάθεσης φακέλου –πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση παρόχθιας ζώνης Ληθαίου ποταμού κατά μήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλεως» στο πλαίσιο της αρίθμ. 2645/25-7-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων –ΕΤΠΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον»
 2. 18. “Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στις ΔΕ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ – ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ – ΚΟΖΙΑΚΑ – Μ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ – ΠΑΛΗΟΚΑΣΡΤΟΥ – ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ & ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ”
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. 19. «Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών».
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 20. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων.
 • Γενικά
 1. 21. Έγκριση της αριθμ. 125/2019 απόφασης της Κοινότητας Τρικκαίων με θέμα: «Διατύπωση γνώμης της Κοινότητας Τρικκαίων στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την εκ νέου εκμίσθωση των δύο κυλικείων που βρίσκονται στην οδό Κατσιμήδου 3, στα βοηθητικά κτίρια κάτω από τις κερκίδες στη νότια πλευρά του Δημοτικού Σταδίου εμβαδού 45,84 τ.μ το πρώτο και στο ανατολικό πέταλο του Δημοτικού Σταδίου εμβαδού 8,61 τ.μ με τον βοηθητικό του χώρο εμβαδού 14,07 τ.μ. το δεύτερο».
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. 22. Έγκριση συμφώνου συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης του ολοκληρωμένου σχεδίου τοπικής ανάπτυξης “Ασκληπιός”
 2. 23. Έγκριση συμφώνου συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και του Δήμου Τρίπολης στο πλαίσιο της αμφίδρομης ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε θεματικές έξυπνων πόλεων, τηλεματικής, τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού”
 3. 24. Έγκριση παράτασης του συμφώνου συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για τη λειτουργία ενός κινητού σταθμού μέτρησης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
 4. 25. Έγκριση παράτασης του συμφώνου συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και DOTSOFT A.E., για την εγκατάσταση πιλοτικής εφαρμογής λογισμικού για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας στον Δήμο Τρικκαίων
 5. 26. Έγκριση παράτασης του συμφώνου συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίωνκαι HAM Systems, για την δωρεάν προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού ελέγχου και παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας του 2ου ορόφου του Δημαρχείου Τρικκαίων
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. 27. “Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (“Αστική Ανάπτυξη” Τρικάλων)

28. Επέκταση του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ «Παροχή στήριξης στην Ελλάδα για την υλοποίηση του προγράμματος μετεγκατάστασης και την αύξηση της ικανότητας υποδοχής αιτούντων άσυλο», για το έτος 2020                                                                      

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ