Δήμος Τρικκαίων

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:0026/1/2021

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 26/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex”, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και των υπ’ αρίθ. 1031/20-01-2021, 77233/13-11-2020, 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 1. 1. Λήψη απόφασης για την απονομή της τιμητικής διάκρισης του χρυσού μεταλλίου της πόλης στον Καθηγητή κ. Ηλία Μόσιαλο.
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. 2. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής και Επικοινωνιακής Προβολής του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2021.
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. 3. Κατ’ αρχήν λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση δημοτικής έκτασης της Κοινότητας Διαλεκτού και συγκεκριμένα τμήματος του τεμαχίου, με αριθμό 766 του ομώνυμου Αναδασμού στη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων για την εγκατάσταση σταθμού αξιοποίησης ΑΠΕ (Φ/Β Σταθμός).
 2. 4. Επικαιροποίηση των αριθ. 186/2002 & 308/2002 Α.Δ.Σ., σχετικά με την συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Αικ. Φαγκρίδα.
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. 5. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων όσον αφορά τα έργα: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ» (Κ.Α. 30-7323.1022), στο πλαίσιο της Χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων του Ν. Τρικάλων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. 6. Έγκριση χορήγησης -ανανέωσης Υποτροφιών του Δημοτικού Ωδείου  για το σχολικό έτος  2020-2021.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 7. Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών εξόδων στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2021 του Δήμου Τρικκαίων ως δεκτικοί εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.
 2. 8. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας οικον. έτους 2021 του Δήμου Τρικκαίων .
 3. 9. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2021.
 4. 10. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του ∆ήμου για το έτος 2021.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 11. Έγκριση της αριθμ. 2/20121 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: “Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.259,74 m2 η οποία βρίσκεται στην Κοινότητα Διαλεχτού και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 770 (αναδασμός έτους 1985, αγροκτήματος Διαλεχτού) και τμήμα του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 450350901001”.
 2. 12. Έγκριση της αριθμ. 3/2021 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα: “Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικών εκτάσεων στις ιδιοκτησίες Μαριάνθης Γκίμτσα του Χρήστου και Γεωργίου Γκίμτσα του Χρήστου, στην περιοχή «Μπάρα», στα Τρίκαλα, επί της οδού 5ου Συντάγματος, στο Ο.Τ.341”.
 3. 13. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 (Απόφαση Οικ. Επιτροπής).
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. 14. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. 15. Έγκριση 1ης εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2020-2021.
 2. 16. Έγκριση 2ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020–2021».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ