Δήμος Τρικκαίων

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

12:3019/1/2023

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα διά περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων που θα γίνει στις 19/01/2023 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 12:30 και λήξης 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την υπ΄ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων: (1ο θέμα) Δεδομένης της λήξης του χρονικού διαστήματος που έχει καθορισθεί με το άρθρο 51 του N. 5000/2022 (ΦΕΚ226Α’/09.12.2022), ήτοι της 20ης Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με το οποίο οι Δήμοι δύνανται να υποβάλλουν τη γνώμη τους αναφορικά με τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας και (2ο θέμα) προκειμένου να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας και ειδικότερα η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμή (ΧΕΠ) ώστε να είναι δυνατή η εξόφληση οφειλών του Δήμου προς προμηθευτές & Οργανισμούς.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Θέμα 1ο. Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί των τιμών για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Τρικκαίων.
  • Θέμα 2ο. Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών εξόδων στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2023 του Δήμου Τρικκαίων ως δεκτικοί εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ