Δήμος Τρικκαίων

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου8/10/2021

Καλείστε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς και δια τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στις 8/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) την αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.60400 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4577/3-10-2021 τεύχος Β΄) και των υπ’ αρίθ. 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, λόγω άμεσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταστέγασης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. καθώς και άμεσης ολοκλήρωσης του φακέλου για την πληρωμή β΄δόσης του προγ/τος «Εγκατάσταση νέων γεωργών»:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Έγκριση της αριθμ. 604/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τροποποίηση της υπ. αριθμ 551/2021 απόφασης της οικονομικής επιτροπής περί «Έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας για την επιλογή ακινήτου προς μίσθωση, για την μετεγκατάσταση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) του Δήμου Τρικκαίων καθώς και γνωμοδότηση  και έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της μοναδικής οικονομικής προσφοράς που κατατέθηκε για τη μίσθωση του ανωτέρω σχολείου.», ως προς την παράγραφο γ4 του πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας που αφορά την περιγραφή του ως προς ενοικίαση κτηρίου σύμφωνα με το υπ αριθμ. 39339/4-10-2021 πρακτικό της  Επιτροπής Καταλληλότητας   για την επιλογή ακινήτου προς μίσθωση, για την μετεγκατάσταση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) του Δήμου Τρικκαίων”.
  • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης έκτασης 192 τ.μ, τμήμα του τεμαχίου 22α του αναδασμού Πρίνους της Δ.Ε Κόζιακα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ