Δήμος Τρικκαίων

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου17/12/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 17/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση των όρων και σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» και του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ», παροχή Εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή της και ορισμός ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου Τρικκαίων, με τον αναπληρωτή του, ως Μέλος της κοινής Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Εφαρμογής και εποπτείας της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης¨.
 2. Αποδοχή της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με ΑΔΑ: ΩΧ9Ξ465ΧΙ8-25Β, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 στην ΣΑE 016, με προϋπολογισμό 150.000.000€ (2019ΣΕ01600013).
 3. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Δημιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής και αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Γενεσίου» και έγκριση των ΣΑΥ & ΦΑΥ
 4. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (Κωδικός ΣΑΕ 082/1/ΚΑΕ:2018ΣΕ08210027 και κωδικός ΟΠΣΑΑ 006118242)
 5. Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (πρόσκληση 29878/18-4-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών) με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες» και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης ποσού 243.500,00€ (πλέον ΦΠΑ) για την ένταξη και υλοποίηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τρικκαίων»
 6. Έγκριση 10ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2019
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, για καταπάτηση δημοτικής έκτασης στο Λογγάκι Τρικάλων
 2. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, για καταπάτηση δημοτικής έκτασης (δημοτικού δρόμου) στην Αγρελιά Τρικάλων
 3. Επικαιροποίηση της αριθ. 728/2018 Α.Δ.Σ.
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. 10. Ανανέωση παραχώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην 8ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων που στεγάζεται το 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Τρικάλων, στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης – Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 2. 11. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης της τριμελούς επιτροπής παροχής γνώμης για την καταστροφή αντικειμένων που  δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. 12. Έγκριση 2ης Εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2019-2020.
 2. 13. Έγκριση 3ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019– 2020
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 108/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρικκαίων: «Διατύπωση γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου-καταστήματος (κληροδοσία Ιωάννη Ματσόπουλου) επιφάνειας 55 τ.μ., που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Ηρώων Αλβανικού Μετώπου»
 2. 15. Έγκριση χορήγησης δεκατριών (13) ισόποσων χρηματικών βραβείων σε μαθητές και αθλητές έτους  2019 από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς  Διαχείρισης «Κληροδότημα Αλεξάνδρας χας Χρ. Παληχώρη».
 3. 16. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Γλίνους του Δήμου Τρικκαίων
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 17. Έγκριση της αριθ.164/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.(κωδικός θέσης 1100428)
 2. 18. Έγκριση της αριθ. 171/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Γνωμοδότηση για την προτεινόμενη τροποποίηση, στην Πολεοδομική Ενότητα IV «Αγ. Μονή – Γαρδικάκι- Αμπελάκια», με επιβολή πεζοδρόμου μεταξύ των ιδιοκτησιών με ΚΑ 0809001, 0809002 και 0809003 στο Ο.Τ. Γ629
 3. 19. Έγκριση της αριθμ. 183/2019 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Έγκριση κατασκευής υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών για την οδική ασφάλεια γύρω από σχολικά συγκροτήματα
 4. 20. Έγκριση της αριθμ. 184/2019 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-55 «Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών» σε πάροδο της δημοτικής οδού Σωσάστρου, η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως πεζόδρομος
 5. 21. Έγκριση της αριθμ. 413/2019 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2019 – Γ’ Τρίμηνο».
 6. 22. Έγκριση 13ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. 23. Έγκριση σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των αδερφών Δήμων ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ καθώς και των όρων αυτής , με αντικείμενο την τεχνική και διοικητική υποστήριξη, του Δήμου Αντιπάρου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων σε σχέση με τις διαδικασίες προετοιμασίας, εκτέλεσης της δημοπράτησης και αποτελεσματικής ολοκλήρωσης – παραλαβή της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ», η χρηματοδότηση της οποίας εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή της.
 • Γενικά
 1. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Τρικκαίων

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ