Δήμος Τρικκαίων

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου8/10/2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex”   σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), των υπ’ αρίθ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, η οποία θα λάβει χώρα την  8/10/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Τρικκαίων (ΣΒΑΚ)
 2. Αποδοχή της με αρ. 2884/4-9-2020 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων» στο Ε.Π «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», έγκριση της με αρ. 04/2020 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Επέκταση, αναβάθμιση πεζοδρομίων & δημιουργία κυκλικών κόμβων» συνολικού προϋπολογισμού 1.289.450€ και δέσμευση για την κάλυψη του ποσού των 59.250,00€ από ίδιους πόρους.
 3. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων όσον αφορά το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (Κ.Α. 64-7326.0010), στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας ‘’Δράσεις για τη βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιϊας’’
 4. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης Αγιαμονιώτη ποταμού»
 5. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2020
 6. Επικαιροποίηση της με αρ. 28/2018 μελέτης με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 63/2020 Α.Δ.Σ. και του Σ.Α.Υ. & του Φ.Α.Υ. αυτής.
 7. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διαπιστώσεως βλαβών του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Τρικκαίων» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 006118242»
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικής έκτασης στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006)
 2. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006)
 3. Λύση σύμβασης δωρεάς ακινήτου στο Ελληνικό Δημόσιο, επανάκτηση κυριότητας δωρηθέντος ακινήτου και μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Τρικάλων.
 4. Εξέταση πρότασης τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στο ΟΤ Γ1509 ώστε με απαλλοτρίωση της εκεί ιδιοκτησίας να διανοιχθεί το υπόλοιπο τμήμα του service road ως τον κόμβο Ριζαριού (κυκλικός) του Εσωτερικού Δακτυλίου, τμήμα οδού Καρδίτσας-οδού Ριζαριού, κατ’ εφαρμογή της με αριθμό 103/2019 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου.
 5. Κατ’ αρχήν λήψη απόφασης ως προς το αίτημα του ΤΟΕΒ ΦΩΤΑΔΑΣ για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, τμήματος δημοτικής έκτασης, με αριθμό 153, η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια ΦΩΤΑΔΑΣ, Δήμου Τρικκαίων. (εξ αναβολής)
 6. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμήματος δημοτικής έκτασης, στο Σωματείο με διακριτικό τίτλο «Α.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ- ΑΠΟΛΛΩΝ 2005», στη θέση «Μπαλκούρα» Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν 3463/2006)
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της “ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθμ. 12 /2020 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα:
 • «Διάθεση και κατανομή υπόλοιπου ποσού 20.400,00 € από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2019 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, Σ.Α.Τ.Α., στο Ν.Π.Δ.Δ. ”ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ” και στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”»
 1. Έγκριση της αριθ.13/2020 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου,  στον Αθλητικό Σύλλογο Ολυμπιακών Αθλημάτων Τρικάλων (ΣΟΑΤ)».
 2. Έγκριση της αρίθ. 93/2020 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: “Συμβιβαστική αποζημίωση ιδιοκτησίας Σπυρίδωνα Αλέκου του Δημοσθένη στην περιοχή Σαράγια”
 3. Έγκριση της αρίθ. 95/2020 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: “Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την νομιμοποίηση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας ΟΤΕ Α.Ε. (κωδικός θέσης 0500_138) στην Τ.Κ. Μεγάρχης”
 4. Έγκριση 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Χρήση Αθλητικών Χώρων από τα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων
 2. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 199/2020, Α.Δ.Σ με θέμα «Λήψη απόφασης περί του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (συνδρομή) του ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», του ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ», του ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α΄ και Β΄ Βάρδια του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020-2021».
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Πρόωρη λύση της μίσθωσης των δημοτικών σχολικών αγροτεμαχίων 25  & 43 αγροκτήματος Πρίνους, θέση Πετρομαγούλα
 • Γενικά
 1. Έγκριση της αριθ. 5/2020 απόφασης της Κοινότητας Μ. Καλυβίων σχετικά με την παραχώρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του διοικητηρίου σε φορείς και συλλόγους.
 2. Πρόταση-Ψήφισμα για τη θεσμοθέτηση Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων του Δικτύου SDG 17 Greece
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. Έγκριση απόφασης Δ.Σ. του «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ» με τίτλο: Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 2. Έγκριση Ανάπτυξης & Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην Κοινότητα Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ