Δήμος Τρικκαίων

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου2/11/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 1/11/2021 και ώρα 14:00 στο email [email protected]), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 02/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.66436 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4919/24-10-2021 τεύχος Β΄) και των υπ’ αρίθ. 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών
 1. Συγκρότηση Επιτροπής για την απόσυρση και την μετασκευή-διασκευή υπηρεσιακών οχημάτων του Δημοτικού Αμαξοστασίου Δήμου Τρικκαίων
 2. Προσαρμογή της συστατικής πράξης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Β’1794/6-6-2012) ώστε να λειτουργήσει ως Φορέας Σχεδιασμού Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας (Φο.Σ.ΠΕΣΔΑ) , σύμφωνα με το άρθρο 225 του ν.4555/2018.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2021
 2. Αποδοχή της ετήσιας εισφοράς στην ΠΑΔΥΘ ΑΕ (Φο.Δ.Σ.Α) που αναλογεί στο Δήμο Τρικκαίων για το έτος 2022 και του κόστους αποκομιδής ανακυκλώσιμων Υλικών συσκευασίας
 3. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου
 4. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Πρίνου, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 5. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοπύργου, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2021
 2. «Έναρξη Διαδικασίας Έκδοσης Άδειας Αμμοληψίας στη Θέση «Μάρμαρο μέχρι όρια Περιστέρας» στην Τ.Κ. Μεγάρχης της Δ.Ε. Φαλώρειας και Υποβολή Αιτήματος του Δήμου Τρικκαίων στην Κτηματική Υπηρεσία Τρικάλων για Έκδοση Αμμοληψίας στην Κοίτη του Ποταμού Πηνειού στην υπόψη θέση»
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Έγκριση της αριθμ. 585/2021 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: «Απαλλαγή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από την  υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας».
 3. Ανάκληση της αριθμ. 227/2021 ΑΔΣ και εκ νέου έγκριση του Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Τρικκαίων (η αριθμ. 134/2021 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).
 4. Έγκριση της αριθ. 130/2021 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων προς την ιδιοκτησία Αναστασίου Τασσόπουλου του Γεωργίου, Κων/νου Τασσόπουλου του Γεωργίου και Ευαγγέλου Τασσόπουλου του Ιωάννη, για ρυμοτομούμενη έκταση και κτίσμα, στην περιοχή «Σαράγια», στα Τρίκαλα, στο Ο.Τ.41, σύμφωνα με την αριθμ. 4/1986 Π.Τ.Α. και την αριθμ. 30/2000 Α.Δ.Σ. για την πλήρη διάνοιξη της οδού Ομήρου
 5. Έγκριση της αριθ. 136/2021 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Εισήγηση περί κατάργησης ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου)
 6. Έγκριση & ψήφιση της Κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση & τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου , « ο Μύλος των Ξωτικών 2021 – 2022» στον πολυχώρο του Μύλου Ματσόπουλου.(Απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου για την συγκρότηση των σχολικών συμβουλίων των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Έγκριση χορήγησης -ανανέωσης Υποτροφίας του Δημοτικού Ωδείου  για το σχολικό έτος  2021-2022
 3. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)
 4. Τροποποίηση εν μέρει της με αριθμ. Απόφασης 506/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου – Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Καταρχήν λήψη απόφασης σχετικά με την ανταλλαγή ακινήτου που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κρηνίτσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Ν. 3463/2006.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων
 2. Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ι.Ε.Κ. στον Δήμο Τρικκαίων.
 3. Ανάκληση της αριθμ.228/2021 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης περί αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου”.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Έγκριση 1ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας, Μεγ. Καλυβίων, Ουράνιο Τόξο Πρίνους, Αερόστατο Βαλτινού, Παραμυθούπολη και Ηλιαχτίδα, του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2021–2022
 • Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων»
 2. «Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότησης περί έγκρισης επέμβασης διαχείρισης της βλάστησης στο Βυζαντινό Κάστρο Τρικάλων στο πλαίσιο υπό υλοποίησης έργου ΕΣΠΑ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων».
 • Διεύθυνση ΚΕΠ
 1. Tροποποίηση της αρίθ. 667/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ