Δήμος Τρικκαίων

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου27/12/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω άμεσης
λήψης αποφάσεων που αφορούν στην κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών μας, ώστε να μη κωλύεται η εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος
του Δήμου Τρικκαίων στις 27/12/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης
στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


 Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2019 (απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής).

 Γενικά

 2. Έγκριση σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τα έργα που
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
ΕΤΟΥΣ 2019».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ