Δήμος Τρικκαίων

22η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13:0024/11/2021

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα δια περιφοράς και δια τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στις 24/11/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) την αριθ. Δ1α/ΓΠ.ΟΙΚ.72486 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5401/20-11-2021 τεύχος Β΄) και των υπ’ αρίθ. 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, λόγω άμεσης διακοπής του ρεύματος από τη ΔΕΔΔΗΕ Τρικάλων καθώς και για την προετοιμασία της λειτουργίας του «Μύλου των Ξωτικών».

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Έγκριση της αριθ. 150/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου)»

 

  • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
  1. Χορήγηση αδειών συμμετοχής για τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση «Μύλος των Ξωτικών 2021-2022» (14/2021 απόφαση e-trikala)

 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ