Δήμος Τρικκαίων

23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου2/12/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης), στις 2/12/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021(ΦΕΚ169/τ.Α΄/18-09-2021), το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.72486/19-11-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5401/20-11-2021 τεύχος Β΄) και των υπ’ αρίθ. 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

1. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης της τριμελούς επιτροπής παροχής γνώμης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).

2. Λήψη απόφασης για δωρεά βιβλίων που ανήκουν στην συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων, στη Δ/νση Α/θμιας και τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων με σκοπό τον εμπλουτισμό σχολικών βιβλιοθηκών.

3. Έγκριση της αριθμ. 14 /2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «Κατανομή ποσού 288.170,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων – Δ’ Κατανομή ποσού έτους 2021».

4. Έγκριση της αριθμ. 15 /2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων, σχολικού έτους 2022-2023».

5. Έγκριση της αριθμ. 16 /2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «Γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων, σχολικού έτους 2022-2023».

6. Έγκριση της αριθμ. 18/2021 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «Κατανομή ποσού 72.042,50 € για συμπληρωματική κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2021.

Ορισμός δύο Επιτροπών για τον διαγωνισμό αξιολόγησης Χριστουγεννιάτικου διακόσμου εξωτερικής όψης Οικιών – Πολυκατοικιών και στολισμένης Βιτρίνας Εμπορικών Καταστημάτων εντός των ορίων του Δήμου Τρικκαίων.

8. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 240/2004 ΑΔΣ περί “Κανονισμού Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Τρικκαίων σε Φυσικά Πρόσωπα”.

 

 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

9. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «Ανακατασκευή δημοτικού κτιρίου παιδικού σταθμού Μεγ. Καλυβίων» (Κ.Α. 64-7331.0001),από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ σύμφωνα με την αρίθμ.30292/19-4-2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

10. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόμου – πεζοδρομίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων (Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) με το κέντρο» (Κ.Α. 30-7324.0011).

11. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 431/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων.

12. Έγκριση 4ης Τροποποίησης εν μέρει της αρθμ. 434/2019 ΑΔΣ με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 980.900,00€ σύμφωνα με την αριθμ. 30292/19-4-2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ και κατανομή του σχετικού ποσού.

13. Έγκριση 9ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2021.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

14. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

15. Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου Οικονομικού έτους 2021 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

16. Έγκριση της αριθ. 146/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Άγγελου Μαραγκού , στην Πολεοδομική Ενότητα VIII,VII,XI συνοικ. «ΚΕΡΑΜΑΡΓΙΑ-ΑΛΩΝΙΑ ΜΠΑΡΑΣ».

17. Έγκριση της αριθ.148/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Βάιας Νταλαμπάκου, στην περιοχή «Δεξιά οδού Καλαμπάκας».

18. Οριστική λήψη απόφασης περί ονομασίας ανωνύμου παρόδου της οδού “Βλαχάβα” στην περιοχή Πυργετού (158/2021Α.Δ.Σ.).

 

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 

19. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων».

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

20. Διαγραφή επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών.

21. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου (Γώγος Ηλίας).

22. Πρόωρη λύση μίσθωσης και την εκ νέου εκμίσθωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Ματσουκέικα της Κ. Δενδροχωρίου.

23. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους

24. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους

25. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους

26. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους

27. Έγκριση χορήγησης επτά (7) ισόποσων χρηματικών βραβείων στους δικαιούχους μαθητές για το σχολικό έτος 2020-2021, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Αλεξάνδρας χας Χρ. Παληχώρη».

 

Γενικά

28. Έγκριση Τροποποίησης Καταστατικού “Ελληνικού Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια”.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ