Δήμος Τρικκαίων

23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

12:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου13/12/2022

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα διά περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων που θα γίνει στις 13/12/2022 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:30 και λήξης 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την υπ΄ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων προκειμένου: (1ο θέμα) να αποδοθούν άμεσα τα χρήματα στις σχολικές μονάδες για να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους εκκρεμότητες έως 31/12/2022 και να πληρωθεί μέρος της δαπάνης θέρμανσης, (2ο θέμα) να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών ώστε να μη κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και (3ο θέμα) να καταστεί εφικτή η καταβολή του βοηθήματος κατά την περίοδο των εορτών, απαιτείται η νομοτεχνική συμπλήρωση – εν μέρει τροποποίηση της εν λόγω απόφασης για την ορθή ταμειακή διαχείριση της δαπάνης που προκαλείται και την ακριβή απεικόνιση των εγγραφών στις λογιστικές καταστάσεις του Δήμου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

Θέμα 1ο . Κατανομή ποσού 283.740,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων  – Δ’ Κατανομή ποσού έτους 2022.

  • (Η αριθ. 19 /2022 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων)
  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 Θέμα 2ο. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2022.

(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

  • Γενικά
  • Θέμα 3ο . Τροποποίηση – Εν μέρει συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.: 280/2022 Α.Δ.Σ. περί χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους δημότες”.
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ