Δήμος Τρικκαίων

23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:003/10/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Τρικκαίων στις 3/10/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

  1. Δέσμευση για τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρικκαίων στην περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ – ΠΑΡΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ». Έγκριση του Σχεδίου Υλοποίησης με Ιδία Μέσα του Υποέργου (2) της πράξης αυτής με τίτλο: «Συμπληρωματικές Εργασίες για τη Λειτουργικότητα των Υποδομών του Ψηφιακού Ασκληπιείου – Πάρκου Ασκληπιού». Έγκριση ορισμού της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Τρικκαίων e–Trikala Α.Ε. ως Φορέα Συντήρησης και Λειτουργίας τη προτεινόμενης από το Δήμο Τρικκαίων πράξης και της σύναψης της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και e–Trikala Α.Ε. (Κανονιστικό Πλαίσιο ορισμού του Φορέα Συντήρησης και Λειτουργίας της Πράξης)¨
  • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  1. Τροποποίηση της αριθ. 536/2018 ΑΔΣ ως προς την περιγραφή του τίτλου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ»
  • Γενικά
  1. Συζήτηση επί των εξελίξεων του τελικού νομοσχεδίου για το θέμα των Πανεπιστημιακών Σχολών Θεσσαλίας

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ