Δήμος Τρικκαίων

24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου16/10/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 16/10/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Γενικά
 1. Αποδοχή παραίτησης μέλους της Οικονομικής επιτροπής
 2. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τρικκαίων
 3. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του ΔΣ
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή της Αναπτυξιακής ΟΤΑ e-Τrikala A.E. στο πρόγραμμα με τίτλο : Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές και Εφαρμογές για προστασία και Ασφάλεια-ΔΕΣΜΟΣ
 5. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για δράσεις του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας
 2. Έγκριση διενέργειας φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α΄ ΚΑΠΗ και του Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Τρικκαίων.
 3. Υπογραφή σύμβασης με Κέντρο Πιστοποίησης Γνώσης Η/Υ για την παροχή πιστοποιητικών σε παιδιά των τριών (3) ΚΔΑΠ που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Εκμάθησης Η/Υ
 4. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων
 5. 10. Έγκριση μίσθωσης χώρου για την στέγαση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ –ΜΕΑ «O ΗΦΑΙΣΤΟΣ»)  του Δήμου Τρικκαίων.
 6. 11. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής εξάσκησης φοιτητών Παιδαγωγών του ΤUTTLINGEN (STUTTGART) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ERASMUS +».
 7. 12. Αποδοχή ποσού οικ. ενίσχυσης πληγέντων και προνοιακών επιδομάτων πλημμυροπαθών-Λήψη απόφασης για πληρωμή των δικαιούχων
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 13. Τροποποίηση της αριθ. 283/2018 απόφασης Δ.Σ. «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13-11-2018)» ως προς τα άρθρα 2, 4, και 5 ».
 2. 14. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου
 3. 15. Ορισμός υπολόγου για κλείσιμο λογαριασμών της Εθνικής Τράπεζας
 4. 16. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. 17. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. 18. Χαρακτηρισμός του Πλάτανου Ράξας της Δ.Ε. Παραληθαίων ως Διατηρητέο μνημείο της Φύσης
 2. 19. Εξειδίκευση πίστωσης για τη μετακίνηση του ειδικού συνεργάτη του  Δημάρχου Τρικκαίων κ. Χαρίλαου Καλλιάρα προκειμένου να παραστεί στην εκδήλωση που διοργανώνει το Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  URBACT στην Κύπρο (Λευκωσία) στις 22-23/10/2018.
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. 20. Έγκριση 9ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έργων και μελετών έτους 2018.
 2. 21. 6η Κατανομή της 7ης, 8ης, 9ης, 10ης , 11ης και 12ης  δόσης  ΣΑΤΑ   2017
 3. 22. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΩΤΗΡΑΣ»
 4. 23. Λήψη απόφασης επί της αίτησης του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΩΤΗΡΑΣ»
 5. 24. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Τρικκαίων, Ν. Τρικάλων»
 6. 25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΩΝ Τ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ »
 7. 26. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 2538/19-9-2018 (ΑΔΑ: 6A4Θ7ΛΡ-ΑΒ5) Απόφασης Ένταξης της Πράξης του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο « Βελτίωση πρόσβασης σε αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Τρικκαίων» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
 8. 27. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 54167/3-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΚ8465ΧΘ7-Ρ1Θ) Απόφασης Ένταξης του Δήμου Τρικκαίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια –Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»
 9. 28. Επέκταση δημοτικού φωτισμού
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 29. Έγκριση 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2018 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. 30. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών για τη Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου.
 2. 31. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών μηνός Σεπτεμβρίου.
 3. 32. ‘Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών
 4. 33. Λήψη απόφασης σχετικά με την διάθεση ξυλείας από έκτακτη κάρπωση
 • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 1. 34. Εξειδίκευση πίστωσης για την φιλοξενία αποστολής του αδελφοποιημένου Δήμου Άμπεργκ της Γερμανίας, στο προσεχές διάστημα στην πόλη μας.
 2. 35. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το διάστημα Νοεμβρίου 2018 έως και 7 Ιανουαρίου 2019, στην πόλη μας .
 3. 36. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που διοργανώνει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων, από 9 έως 11 Νοεμβρίου 2018, στην πόλη μας .
 4. 37. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση του 9ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα « Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα» που διοργανώνει το Ερευνητικό Εργαστήριο George D. Behrakis της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων, τον Νοέμβριο στην πόλη μας.
 5. 38. Εξειδίκευση πίστωσης για την φιλοξενία αποστολής του αδελφοποιημένου Δήμου Ύψωνα της Κύπρου, στο προσεχές διάστημα στην πόλη μας.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ