Δήμος Τρικκαίων

25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12:003/12/2020

Καλείστε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς και δια τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στις 3/12/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/19 και ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν άμεσα οι ανάγκες των Σχολικών μονάδων και να υλοποιηθούν οι σχετικές δαπάνες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
  1. Έγκριση της με αριθμ. 17/2020 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα «Aποδοχή ποσού 291.700,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων – Δ’   Κατανομή ποσού έτους  2020»
  • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
  1. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 130.000,00 ευρώ στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ »

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ