Δήμος Τρικκαίων

25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

12:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου13/9/2023

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα διά περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 13/09/2023 ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης 12:30΄ και λήξης 13:30’, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την υπ΄ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα.

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω άμεσης ανάγκης λήψης αποφάσεων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την έλευση της κακοκαιρίας “DANIEL”.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

1.Έγκριση υποβολής Πρότασης Πράξης για την Ένταξη και Χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων στα πλαίσια του «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με Τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)»

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δ. Τρικκαίων για το 2023.

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού (με ιδίους πόρους) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών Μονάδων του Δήμου Τρικκαίων σχολικού έτους 2023-2024.

4. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πολιτικής προστασίας λόγω της κακοκαιρίας Daniel”.

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

5. Λήψη απόφασης για τη ματαίωση της Εμποροπανήγυρης 2023.

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

6. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (Η αριθμ.406/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).