Δήμος Τρικκαίων

25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου25/10/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 25/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

                                                                                                                                               

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2018 (Απόφαση Οικ. Επιτροπής)
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές για την κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων και τομέων πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. Επείγουσα απ’ ευθείας ανάθεση για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικκαίων
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση της με αρ. 65/2018 μελέτης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και της κατάθεσης φακέλου –πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» στο πλαίσιο της με αρ. 2549/19-9-2018 πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» του Ε.Π «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Τροποποίηση της αριθμ. 652/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών».
 • Γενικά
 1. Μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ Βάϊου Αναστασίου στην Επίδαυρο.
 2. Μετακίνηση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχάλη Λάππα στην Κρήτη.
 3. Μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Παπανικολάου Ηλία στη Σερβία.
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Έγκριση της τεχνικής υποβολής της πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» με τα κάτωθι υποέργα: «Υποέργο 1: Αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων και μετατροπή της οδού 25ης Μαρτίου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας» προϋπολογισμού 723.000,000 €, «Υποέργο 2: Φιλοτέχνηση και τοποθέτηση γλυπτών αγαλμάτων για την αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων» προϋπολογισμού 80.000,000 € και «Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας» προϋπολογισμού 697.000,000 €
 2. 10. Έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων για τη υλοποίηση το έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» και ορισμός της ομάδας έργου για την υλοποίησή του, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020
 3. 11. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονα Προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ