Δήμος Τρικκαίων

27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19:0022/12/2020

Καλείστε σε Eιδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 22/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex”, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και των υπ’ αρίθ. 77233/13-11-2020, 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2021.
  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2021.
  2. Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τρικκαίων έτους 2021.
  3. Έγκριση ισολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ