Δήμος Τρικκαίων

28η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:0022/12/2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 22/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex”, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και των υπ’ αρίθ. 77233/13-11-2020, 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Γενικά
 1. 1. Λήψη απόφασης για τη σκοπιμότητα σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού Δυτικής Θεσσαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4674/2020.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 2. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Γλίνους για κτηνοτροφική χρήση.
 2. 3. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους
 3. 4. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους
 4. 5. Έγκριση χορήγησης δεκατεσσάρων (14) ισόποσων χρηματικών βραβείων στους δικαιούχους μαθητές για τα έτη  2019 και 2020, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς  Διαχείρισης «Κληροδότημα Αλεξάνδρας χας Χρ. Παληχώρη».
 5. 6. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 191/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Κατανομή χρηματοδότησης από κεντρικούς αυτοτελής πόρους επενδυτικών δαπανών – πρώην ΣΑΤΑ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων”.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. 7. Έγκριση Τοπικού Στρατηγικού Σχεδίου Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων.
 2. 8. Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης της ενταγμένης Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων» ( κωδικός ΟΠΣ 5001996) ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 προκειμένου: α) Δημιουργία Κέντρου Ένταξης Μεταναστών ως παράρτημα του Κέντρου Κοινότητας. β)  Λοιπών δράσεων ΚΕΜ στο ΠΕΠ Θεσσαλίας  2014-2020 ως μέρος της ΣΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων».
 3. 9. Αίτημα για την παράταση χρησιδανείου προς την Π.Ε. Τρικάλων για το ιατρείο (μικρών ζώων) που βρίσκεται στο χώρο που στεγάζεται η κτηνιατρική υπηρεσία ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της εφαρμογής του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 4. Υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα» με Κωδικό ΟΠΣ 5063594 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ:2027/29-06-2020 ( ΑΔΑ: 68Μ67ΛΡ-ΡΑΔ) Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και αριθμ.πρωτ:2027/20-07-2020 (ορθή επανάληψη, ΑΔΑ 67ΘΜ7ΛΡ-ΩΩΖ) τροποποίηση αυτής.
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. 11. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Λήμου Τρικκαίων, για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση του «Δικτύου Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών», την τρέχουσα δημοτική περίοδο 2019-2023.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 12. Λήψη απόφασης επί της αριθμ.125/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.531/2018 ΑΔΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “.
 2. 13. Λήψη απόφασης επί της αριθμ.128/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα VIII “Μπάρα-Αλώνια Μπάρας”, (Απόφαση Νομάρχη 1719/25-04-1990, Φ.Ε.Κ.275/Δ/14-05-1990), στην περιοχή της πρώην Ταξιαρχίας Υποστήριξης (ΤΑΞ.ΥΠ.) Τρικάλων, και νυν στρατοπέδου Πούλιου, επί της οδού Ελληνικού Στρατού, με αλλαγή σχήματος και θέσης των χρήσεων γης και κατάργηση του “Χώρου Βρεφικού Σταθμού 2/Θ”.
 3. 14. Λήψη απόφασης επί της αριθμ.129/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:”Συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, λόγω μη πλήρους τακτοποίησης και επιβολής εισφοράς σε χρήμα, για την ιδιοκτησία, στο ΟΤΓ1506, με ΚΑ 0202028, της κ.Καραούλα Κάρμεν του Δημητρίου, στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου – τμήμα ΙΙ”.
 4. 15. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020 (Απόφαση Οικ. Επιτροπής).
 5. 16. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 7/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: “Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ. Χρ. Κλιάφα  για ονοματοθεσία δύο οδών, η μία στην περιοχή «Γαρδικάκι» & η δεύτερη στην πόλη των Τρικάλων, πλησίον του μητροπολιτικού ναού Αγίου Νικολάου».
 6. 17. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 8/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: “Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ. Παρζίγκα Σωτηρίου για ονοματοθεσία πεζοδρόμου στην περιοχή της Μπάρας» .
 7. 18. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 9/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: “Γνωμοδότηση επί αιτήματος της κ. Λασπά-Κουτσή Ελισσάβετ για ονοματοθεσία οδού στην περιοχή Αλώνια Μπάρας”.
 8. 19. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 10/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: “Γνωμοδότηση επί αιτήματος κας Εξάρχου Ευθυμίας για ονοματοθεσία οδού στην περιοχή όπισθεν Κολυμβητηρίου”.
 9. 20. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 11/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα : “Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ. Σκρέκα Ανδρέα για ονοματοθεσία της επαρχιακής; οδού Μεγάρχης-Καλονερίου”.
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. 21. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 30.000,00 ευρώ στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ” και στο Ν.Π.Δ.Δ. “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ”..
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. 22. Λήψη απόφασης για την εκποίηση άχρηστων μεταλλικών και πλαστικών αντικειμένων («scrap») του Δήμου Τρικκαίων

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ