Δήμος Τρικκαίων

28η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου28/11/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 28/11/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση της 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης Χορωδιών που θα πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα στις 15  Δεκεμβρίου 2018
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Λύση της υπ’ αριθμ. 57386/7-10-2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
 2. Λύση της υπ’ αριθμ. 23732/17-5-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών
 3. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος της αριθμ. 65895 ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των ωφελουμένων του ΚΗΦΗ,  έτους 2019.
 4. Έγκριση διαγραφής ποσών , απαλλαγής προσαυξήσεων και επαναβεβαίωση αυτών από οφειλέτες του Δήμου
 5. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
 6. Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για τις ομάδες 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 28940/09-08-2018 Διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Τρικκαίων».
 7. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα του οικοπέδου 02 στο Ο.Τ Γ 451 στην περιοχή «Πατουλιάς-Στρατώνες» από τον Δεληλίγκα Δημήτριο του Γεωργίου λόγω μη υποχρέωσης καταβολής και βεβαίωση των οφειλών της εισφοράς σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα του οικοπέδου 02 στο Ο.Τ Γ 451 στους υπόχρεους.
 8. Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής από οφειλέτη του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.
 9. 10. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. 11. Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  (Α.Π.Ε.)  του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)».
 2. 12. 8η Κατανομή της 7ης, 8ης, 9ης, 10ης , 11ης και 12ης  δόσης  ΣΑΤΑ   2017
 3. 13. 11η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2018
 4. 14. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Περίφραξη 12ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων»
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. 15. Τροποποίηση της αριθ.623/2018 ΑΔΣ με θέμα: Έγκριση προμήθειας οχημάτων –μηχανημάτων από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
 2. 16. Αποδοχή της αριθμ.1430/2018 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την εγγραφή πίστωσης ύψους 1.307.267,92 Ευρώ στη ΣΑΕ 055 που αφορά την κατασκευή έργων υποδομών στους οικισμούς «Κηπάκι»και «Πύργος» του  Δήμου Τρικκαίων όπου διαβιούν Ρομά
 3. 17. Εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση δύο (2) ατόμων του Δήμου Τρικκαίων στην πόλη Νάπολη της Ιταλίας  από 12 έως 15 Δεκεμβρίου έτους 2018. Αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III-URB INCLUSION που υλοποιεί το ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας νέες λύσεις εφαρμογής για τη μείωση της φτώχειας στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές
 4. 18. Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 688/2018 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων για την υλοποίηση το έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» και ορισμού της ομάδας έργου για την υλοποίησή του, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020
 5. 19. Εξειδίκευση πίστωσης για την μετάδοση ραδιοφωνικού μηνύματος (spot) στα πλαίσια ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ασθένεια των πλατάνων
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. 20. Γνωμοδότηση επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Καλονέρι Τρικάλων» του Τ.Κ. Καλονερίου του Δήμου Τρικκαίων, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 21. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2018 – Γ΄ τρίμηνο”
 • Γενικά
 1. 22. Μετακίνηση αιρετών εκτός έδρας στην Αθήνα, για συμμετοχή στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ
 2. 23. Τροποποίηση της αριθ. 735/2018 ΑΔΣ που αφορά στην καταρχήν ονοματοθεσία της ανωνύμου πλατείας της συνοικίας του κόκκινου Πύργου
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. 24. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Μερικής Απασχόλησης

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ