Δήμος Τρικκαίων

29η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

13:302/10/2023

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 29η κατεπείγουσα διά περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 2/10/2023 ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης 13:30΄ και λήξης 14:30’, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 και 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 παρ.1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019) καθώς και την υπ΄αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα.

 

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων:

1ο) Για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης των πλημμυροπαθών, που προέκυψαν μετά την κακοκαιρία Daniel.

2ο, 3ο και 4ο) Λόγω καταληκτικών ημερομηνιών έως την 10-10-2023, για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Θεσσαλία» της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

5ο) Λόγω της επιχορήγησης για την κάλυψη Δαπανών Διαχείρισης των πλημμυρικών φαινομένων και αντιμετώπισης των άμεσων επισιτιστικών αναγκών στο Δήμο Τρικκαίων καθώς και της πληρωμής κάποιων έκτακτων φόρων που έχουν προκύψει.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Γενικά

1. Έγκριση υποβολής αιτήματος στη ΔΥΠΑ για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης άνευ ανταλλάγματος αδιάθετων διαμερισμάτων στο συγκρότημα εργατικών κατοικιών Σωτήρας για την προσωρινή στέγαση πλημμυροπαθών.

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

2. Συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην Πράξη με τίτλο «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (συνεχιζόμενη δράση)» στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία» της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

3. Συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων ως Συμπράττοντα Εποπτεύοντα Φορέα στο Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα (Σύμπραξη) με το φορέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συν-ειρμός – ΑμΚΕ» ως Δικαιούχο για την υλοποίηση του Έργου (Πράξη) με τίτλο «Δομές παροχής βασικών αγαθών: κοινωνικό φαρμακείο, παντοπωλείο (συνεχιζόμενες δομές)» με κωδικό 16 και Α/Α ΟΠΣ: 3970 Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος «Θεσσαλία» της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

4. Έγκριση Σχεδίου της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ της ΓΓΙΑΔ (Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) του ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας) και του Δήμου Τρικκαίων ως Δικαιούχο της Πράξης με τίτλο « Λειτουργία Κέντρoυ Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία/ Δήμος Τρικκαίων» με κωδικό ΟΠΣ 5000586, για την υπο-ένταξη Πράξη με τίτλο: «Δομές υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και καταπολέμησης έμφυλης βίας: Συνέχιση λειτουργίας Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027.

 

  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

5. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (Η αριθμ. 427/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ