Δήμος Τρικκαίων

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:0016/2/2021

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 16/02/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex”, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και των υπ’ αρίθ. 1031/20-01-2021, 77233/13-11-2020, 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 •    Γενικά
 1. Συζήτηση αναφορικά με το νομοσχέδιο για τον εκλογικό νόμο σε Δήμους και Περιφέρειες.
 2. Ορισμός δημοτικών συμβούλων, για την εκπροσώπηση στο Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Τρικάλων, ως Γραμματέας και ως Μέλος, καθώς και των νόμιμων αναπληρωτών τους, για τη διετία 2021-2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ιδρυτικού καταστατικού του
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Τρικκαίων για την Υπογραφή Σύμβασης με την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε.), ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης CLLD / LEADER, στο πλαίσιο Υλοποίησης της Εγκριθείσας Πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ – ΠΑΡΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 001106425.
 2. Καταστροφή αντικειμένων μηχανογραφικού εξοπλισμού που δεν έχουν καμία αξία (Άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06).
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου. (ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ)
 2. Παράταση σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος επιφάνειας 55,05 τ.μ, που βρίσκεται στο κτίριο του παλαιού κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Φωτάδας  της Δ.Ε Καλλιδένδρου
 3. Απευθείας εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος επιφάνειας 76,50 τ.μ, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Αθανασίου Χρ. Βαφειάδη, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κονδύλη και Καραϊσκάκη  στα Τρίκαλα.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Έγκριση 3ης εισήγησης εγγραφής και 2ης εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2020–2021
 2. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για μείωση ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2020-2021
 3. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Εστιατορίου Δήμου Τρικκαίων
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Ορισμός Δημ. Συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής μικρών και μεγάλων έργων για το έτος 2021
 2. 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και μελετών Δήμου Τρικκαίων 2021
 3. Έγκριση 3ης τροποποίησης εν μέρει της αρθμ. 434/2019 ΑΔΣ με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 980.900,00€ σύμφωνα με την αριθμ. 30292/19-4-2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ και κατανομή του σχετικού ποσού
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021 (Απόφαση Οικ. Επιτροπής).
 2. Έγκριση της αρίθ. 6/2021 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως, στην Πολεοδομική Ενότητα Στρατώνες του Δήμου Τρικκαίων (Πατουλιάς), με την τροποποίηση των χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο πρόσωπο όλων των οικοδομικών τετραγώνων επί της οδού Λαρίσης, από κατοικία σε γενική κατοικία, του άρθρου 3 του Π. Δ/γματος της από 23-02-87 (ΦΕΚ166/Δ/87) και όπως αυτές (οι χρήσεις) ταυτίζονται με τις αντίστοιχες του άρθρου 3 του ΠΔ 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018).
 3. Έγκριση της αρίθ. 9/2021 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: “Καθορισμός νέων Αστικών Γραμμών Λεωφορείων (διαδρομών) που συνδέουν:α) το κέντρο της πόλης με τον οικισμό Ρομά Κηπακίου Τρικάλων και β) το κέντρο της πόλης με το κατάστημα Κράτησης Τρικάλων (Φυλακές Τρικάλων) και  των αντίστοιχων  στάσεων των παραπάνω διαδρομών του Δήμου Τρικκαίων
 4. Έγκριση της αρίθ. 10/2021 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Καλαμαρτζή Ελένης του Χαράλαμπου, στην περιοχή «Στρατώνες – Πατουλιάς». Συμβιβαστική αποζημίωση.

18. Εξέταση ενστάσεων κατά της αριθμ.493/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα : «Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού     σχεδίου Τρικάλων, στα Ο.Τ.8, Ο.Τ.9, Ο.Τ.9α και Ο.Τ.14, της Πολεοδομικής Ενότητας V συν.«Σαράγια-Αγ.Κων/νος-Εργατικά» και συγκεκριμένα επί των οδών Ισχομάχου, Ησιόδου και Αντιπάτρου, με μετατόπιση των Ρ.Γ. και Ο.Γ., ώστε αυτές να συμπίπτουν με την διαμορφωμένη επί μακρόν, υπάρχουσα κατάσταση» (Απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ