Δήμος Τρικκαίων

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου27/1/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/01/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex”, (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ169/τ.Α΄/18-09-2021), τις υπ΄αριθ. 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών καθώς και της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 67) ΚΥΑ και το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γενικά

 

1. Συζήτηση & λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην υπό σύσταση Ενεργειακή Κοινότητα ΤΡΙΚΚΗΣ-Ι.

 

Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας

 

2. Λήψη απόφασης σχετικά α)με την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεγούν μέσα στα όρια του Δήμου Τρικκαίων και β)τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωματικών αυτών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή εκτίμησης κινητών πραγμάτων.

 

Δ/νση Πολεοδομίας

 

3. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, για καταπάτηση δημοτικής έκτασης στη Φωτάδα Τρικάλων με την κατασκευή ποιμνιοστασίου ή χορήγηση παράτασης μετεγκατάστασης αυτού.

 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

4. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων όσον αφορά το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (Κ.Α. 64-7326.0023), με κωδικό Έργου: 2017ΣΕ05500010 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ- 055).

5. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση Επιτροπής κρίσης, παρακολούθησης και παραλαβής για την «Φιλοτέχνηση και τοποθέτηση γλυπτών αγαλμάτων για την αισθητική αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων».

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

6. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων.

7. Αντικατάσταση μελών του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Β’ θμιας Εκαίδευσης.

 

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

8. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου κατά χρήση, για την εγκατάσταση τριών (3) Συνεπτυγμένων Υπαίθριων Υποσταθμών Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ).

9. Οριστική λήψη απόφασης περί ονομασίας ανωνύμου οδού που βρίσκεται περιμετρικά της πλατείας Αργύρη σε “ΟΔΟ ΟΘΩΝΩΝ” (η αριθμ. 155/2021 ΑΔΣ).

10. Οριστική λήψη απόφασης περί ονομασίας ανωνύμου παρόδου της οδού “Πινδαίων’ σε “ΟΔΟ ΚΟΖΙΑΚΑ”. (η αριθμ. 156/2021 ΑΔΣ).

11. Οριστική λήψη απόφασης περί ονομασίας ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην περιοχή Ριζαριού σε “ΟΔΟ ΘΗΡΑΣΙΑΣ” . (η αριθμ. 157/2021 ΑΔΣ).

12. Οριστική λήψη απόφασης περί ονομασίας ανωνύμου περιφερειακής οδού Πυργετού-Αμπελακίων σε “ΟΔΟ ΣΟΛΩΝΟΣ”. (η αριθμ. 160/2021 ΑΔΣ).

13. Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια Χρυσαυγής, τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 58. (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ).

14. Τροποποίηση της αριθμ. 587/2019 ΑΔΣ με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικιών του Δήμου Τρικκαίων.

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

15. Λύση της μίσθωσης των καταστημάτων ΔΚ17 και ΔΚ35 που βρίσκονται ι στη δημοτική αγορά και εκ νέου εκμίσθωση των καταστημάτων ΔΚ16 και ΔΚ17 (απόφαση Κοινότητας Τρικκαίων).

16. Λύση της μίσθωσης του καταστήματος ΔΚ10  που βρίσκεται στη  δημοτική αγορά και εκ νέου εκμίσθωση αυτού (απόφαση Κοινότητας Τρικκαίων).

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

17. Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της εταιρίας ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (“Αστική Ανάπτυξη” Τρικάλων).

18. Αντικατάσταση μελών του ΔΣ της εταιρίας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (“ΔΕΥΑΤ”).

 

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

 

19. Έγκριση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ