Δήμος Τρικκαίων

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:15Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου12/2/2019

 

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 12/2/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:15 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Εγκριση και παραλαβή παραδοτέων του 2ου μέρους της Α΄ Φάσης του ερευνητικού έργου «Πολυκριτηριακή ανάλυση για την εκτίμηση του πλημμυριακού κινδύνου και την εύρεση βέλτιστων θέσεων για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Ν.Τρικάλων».
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αστικές αναπλάσεις Δήμου Τρικκαίων (Συντηρήσεις πεζοδρομίων)»
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΓΑΡΔΙΚΑΚΙ»
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΑΚ ΜΠΑΡΑΣ»
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ & ΜΠΑΡΑΣ»
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΕΤΗ 2016-2017)»
 7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΩΤΗΡΑΣ»
 8. Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ »
 10. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Καθαίρεση βραχιόνων και καταστρώματος γέφυρας Σατωβριάνδου και Κουτσούφλιανης».
 11. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις νεοεντασσόμενων περιοχών Μεγ. Κεφαλοβρύσου Δ. Τρικκαίων»
 12. Εξειδίκευση _______πίστωσης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού, μετατόπιση – παραλλαγή δικτύου διανομής και χορήγηση νέων παροχών ΦΟΠ ισχύος 8KW για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Τρικκαίων.
 13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «Διαμόρφωση περιπατητικής διαδρομής στο Νησάκι του Αγιαμονιώτη ποταμού»
 14. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ»
 16. Τροποποίηση της αριθμ. 783/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την περιγραφή του τίτλου του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ»
 17. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2019
 18. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους και χαρακτηρισμού των εδαφών όλων των έργων του Δήμου Τρικκαίων

Δ/νση Πολεοδομίας

 1. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής για κατάληψη τμήματος δημοτικής οδού με αυθαίρετες κατασκευές και εναποθέσεις φυτών, στην οδό Αχαιών, στην πολεοδομική ενότητα «Αλώνια Μπάρας» κατά της κ. Μαρίας Παπαευθυμίου και εξέταση της υπ’ αριθμ. 2271/25-01-2019 αίτησης της ιδίας

Γενικά

 1. Σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και HAM Systems, για την δωρεάν προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού ελέγχου και παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας του 2ου ορόφου του Δημαρχείου Τρικκαίων
 2. Σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και DOTSOFT A.E., για την εγκατάσταση πιλοτικής εφαρμογής λογισμικού για την Αυτοματοποιημένη Ηλεκτρονική Καταγραφή, Απεικόνιση και Ανάλυση της Κατανάλωσης Ενέργειας στον Δήμο Τρικκαίων
 3. Έγκριση μετακίνησης δημοτικών συμβούλων εκτός έδρας

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (απόφαση Οικονομικής επιτροπής)
 2. Έγκριση της αριθμ. 13/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2018 – Δ’ Τρίμηνο»
 3. Έγκριση παρακράτησης τμήματος γης οικοπέδου ιδιοκτησίας της Παππά Καλλιόπης του Παναγιώτη, αντί εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, στην περιοχή «Αγ.Μονή Ι»(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 4. Τροποποίηση σχεδίου διανομής έτους 1932 συνοικισμού Κεφαλοβρύσου, (αρ.οικοπέδων 151 και 323), με την κατάργηση τμήματος της αδιάνοικτης δημοτικής οδού πλάτους 6,00 μ., που διασχίζει τα Ο.Τ. 75 και 33 και την ταυτόχρονη επιβολή Κ.Χ. στα ανωτέρω Ο.Τ. (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2019.
 2. Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2019.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.
 4. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου»
 5. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
 6. Λήψη απόφασης για διαγραφή κατόχων και επαναβεβαίωση σε νέους κατόχους για κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχαίας ετών 2015 – 2016.
 7. Έγκριση διαγραφής ποσού μηνιαίας συνδρομής τροφείων από τον κ. Aναστασίου Βάιο του Γεωργίου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν.
 8. Έγκριση διαγραφής ποσού μηνιαίας συνδρομής από τον κ. Τσιάκαλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν.
 9. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια Ζηλευτής, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Πρίνους, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 11. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φωτάδας, με σκοπό την κτηνοτροφική χρήση.
 12. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

 1. Συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στο Δίκτυο BioCanteens στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

 1. Τροποποίηση της αριθ. 673/2016 παρ. 3 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό Υπευθύνου του Δήμου Τρικκαίων για το Κ.Δ.Β.Μ.
 2. Παραχώρηση χρήσης πίστας motocross της τοπικής κοινότητας Πρίνου Τρικάλων, στον Μοτοσυκλετιστικό Αθλητικό Σύλλογο Τρικάλων(Μ.Α.Σ.Τ.)
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διεξαγωγή του 12ου Διεθνούς Ημιμαραθώνιου Δρόμου Καλαμπάκας- Τρικάλων «Θανάσης Σταμόπουλος» σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με το Σύλλογο Δρομέων Τρικάλων την Κυριακή 17-3-2019 στη διαδρομή Καλαμπάκα-Τρίκαλα
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διεξαγωγή του 13ου Πανελλήνιου Τουρνουά Ποδοσφαίρου παιδικών ομάδων σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με την ακαδημία ποδοσφαίρου “Δήμητρα – Απόλλων” Τρικάλων από 22 έως 24 Απριλίου 2019, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της ανωτέρω ακαδημίας στη Μπαλκούρα, στην πόλη των Τρικάλων
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση του αποκριάτικου εθίμου του Καραγκούνικου Γάμου σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Εκπολιτιστικό Λαογραφικό Όμιλο Καλυβίων (ΕΛΟΚ) την Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου 2019

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 1. Έγκριση (4ης Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2018-2019.
 2. Έγκριση (5ης Εισήγησης) εγγραφών ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2018-2019.
 3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για μείωση ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από τη φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2018-2019
 4. Διαγραφή συνδρομής ηλεκτρονικού υπολογιστή ωφελούμενων παιδιών του ΚΔΑΠ «ΦΡΟΥΡΙΟ» του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2018-2019»

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού , έτους 2019, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 ΦΕΚ 107 Α΄)
 2. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2019, ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 ΦΕΚ 107 Α΄)

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη”
 2. Έγκριση προϋπολογισμού οικον. ετους 2019 του “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”
 3. Επέκταση του Προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) για το έτος 2019, και έγκριση προς την e-trikala .A.E. για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία.
 4. Απολογισμός του Χριστουγεννιάτικου θεματικού Πάρκου «ο Μύλος των Ξωτικών 2018 – 2019»

Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 1. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ