Δήμος Τρικκαίων

32η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11:3021/11/2023

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα διά περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 21/11/2023 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 11:30΄ π.μ. και λήξης 12:30’ π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 και 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 παρ.1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30- 10-2019), καθώς την υπ΄ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα.
Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω του κατεπείγοντος των θεμάτων, ήτοι:
1ο: Το θέμα αφορά στην αναγκαιότητα έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών κατά την εορταστική περίοδο 27/11/2023 έως 07/01/2024 για την εύρυθμη λειτουργία του και για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του.
2 ο & 3 ο: Τα θέματα αφορούν στην έγκριση χορήγησης παράτασης, προκειμένου η χρηματοδοτούμενη πράξη να κλείσει ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο έως τέλος του 2023.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
1. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια λειτουργίας του Μύλου των Ξωτικών. (Η αριθμ. 179/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» “χωρίς αναθεώρηση” και με επιβολή ποινικών ρητρών.
3. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» “χωρίς αναθεώρηση” και με επιβολή ποινικών ρητρών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ