Δήμος Τρικκαίων

33η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

13:0028/11/2023

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 33η κατεπείγουσα διά περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 28/11/2023 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 13:00΄ και λήξης 13:30’, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 και 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 παρ.1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019) καθώς και την υπ΄αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα.
Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω καταληκτικής ημερομηνίας την 30/11/2023 για τη συνέχιση λειτουργίας της εν λόγω δομής, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 7249/27-10-2023 απόφαση ένταξης της Πράξης της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «Θεσσαλία» της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας (συνεχιζόμενη δομή)» με Κωδικό ΟΠΣ 6003256 στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας
θέμα 1ο . Έγκριση σύναψης προγραμματικής Διαδημοτικής Σύμβασης μεταξύ του Δ. Φαρκαδόνας και Δ. Τρικκαίων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρκαδόνας (συνεχιζόμενη δομή) που θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ