Δήμος Τρικκαίων

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου17/2/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ169/τ.Α΄/18-09-2021), τις υπ΄αριθ. 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών καθώς και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756 (ΦΕΚ 430/Β΄/05.02.2022) ΚΥΑ και το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Γενικά
 1. Ορισμός δημοτικού συμβούλου ή συμβούλου άλλης κοινότητας ως σύμβουλος της κοινότητας Γλίνους, κατόπιν της υπ΄αριθ.6033/07-02-2022 αίτησης παραίτησης του κ. Β. Φούτσια.
 2. “Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της εταιρίας ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ λόγω παραιτήσεως”.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Χαρακτηρισμός κωδικών αριθμών εξόδων στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2022 του Δήμου Τρικκαίων ως δεκτικοί εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.
 2. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας οικον. έτους 2022 του Δήμου Τρικκαίων.
 3. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια Γλίνους, για κτηνοτροφική μετεγκατάσταση.
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2022
 2. Έγκριση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΝΕΣ Τ.Κ. ΛΙΟΠΡΑΣΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΕΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τρικκαίων, στο πλαίσιο υποβολής της στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Πρόσκληση 4.3.4_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α/23-12-2021).
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Έγκριση 1ης εισήγησης διαγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2021–2022.
 2. Έγκριση 2ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2021–2022.
 3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για αλλαγή ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2021-2022.
 4. Έγκριση υπογραφής της δωρεάν δοκιμαστικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών «connected living» μεταξύ της «Vodafone – Πάναφον Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» και του Δήμου Τρικκαίων για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών & Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού στον Δήμο Τρικκαίων (απόφαση εκτελεστικής επιτροπής)
 2. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022.(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Συμπλήρωση της 796/2021 Α.Ο.Ε. η οποία επικυρώθηκε με την 318/2021 (ΑΔΑ:9ΜΖΣΩΗ9-7ΙΖ) Α.Δ.Σ. ως προς τον καθορισμό για  τη κοινότητα Γοργογυρίου και του οικισμού Ανταλλάξιμα της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων της Τιμής Ζώνης κτιρίων και οικοπέδων, του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) και του Συντελεστή Οικοπέδου (Σ.Ο.), για τον υπολογισμό Τ.Α.Π. για   το  οικονομικό έτος 2022.
 4. Έγκριση της αριθμ. 37/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Καθορισμός τέλους χρήσης αρδευτικού δικτύου Δήμου Τρικκαίων”.
 5. Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2021 – Δ’ Τρίμηνο. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας παρόδου της οδού «Πινδαίων» στην Αγία Μονή σε «ΟΔΟ ΚΕΡΚΕΤΙΟΥ» (η αριθμ. 1/2022 απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας
 7. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας της ανωνύμου παρόδου της οδού «Καταραχιά» σε «ΟΔΟ ΠΕΡΓΩΤΗ ΑΔΑΜΗ» (η αριθμ. 2/2022 απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας)
 8. Καταρχήν λήψη απόφασης περί μετονομασίας τμήματος της κοινοτικής οδού “Αγίου Νικολάου” στο Μεγαλοχώρι( η αριθμ. 3/2022 απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Τροποποίηση της αριθ. 86/2019 απόφασης, με την οποία τροποποιήθηκε η αριθ.673/2016 παρ. 3 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό Υπευθύνου του Δήμου Τρικκαίων  για το Κ.Δ.Β.Μ.
 • Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για καταπάτηση δημοτικής έκτασης με αυθαίρετες κατασκευές στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων ή εκμίσθωση αυτής (εξ αναβολής- 32ο θέμα 17ης συνεδρίασης 2021).
 2. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για καταπάτηση δημοτικής έκτασης με αυθαίρετες κατασκευές στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων ή εκμίσθωση αυτής ( Μαρία Γεροκώστα) (εξ αναβολής, 33ο θέμα 17ης συνεδρίασης 2021).

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ