Δήμος Τρικκαίων

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου30/1/2024

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 30/01/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-062010), καθώς και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Γενικά
1. Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.
2. Εκλογή εκπροσώπων στον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών Ελλάδος.
3. Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και του Διεθνούς Οργανισμού Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) που εκπροσωπείται από το
Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIOECSDE)”.

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
4. Ορισμός εκπροσώπων μετόχων στην ΠΑΔΥΘ Α.Ε.

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
5. Διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ .
6. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων».
7. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων”.
8. Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων.
9. Έγκριση κατανομής ποσού 282.320,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων – Α’ Κατανομή ποσού έτους 2024.

Δ/νση Πολεοδομίας
10. Τροποποίηση της αριθμ. 306/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Εκ νέου έγκριση προσκύρωσης τμήματος δημοτικής έκτασης, Ε=29,49 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής:«Στρατώνες – Πατουλιάς», στο Ο.Τ.: Γ463 και προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 030113, ιδιοκτησίας των Ντέλλα Ελένης χήρας Ντέλλα Θεόδωρου, Ντέλλα Ηλία του Θεοδώρου και Ντέλλα Μαρίας του Θεοδώρου, ως προς το σκέλος της απόδοσης του προσκυρωτέου, στην ιδιοκτησία Ντέλλα, με τα σημερινά ποσοστά ιδιοκτησίας».
11. Έγκριση ορισμού επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 186, παρ. 5, του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για την χρονική περίοδο 2024-2028.
12. Τροποποίηση της αριθμ. 88/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτιρίου στην Αστική Ανάπτυξη Τρικάλων.

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
13. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων.
14. Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2024.
15. Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
16. Έγκριση διάθεσης λήμματος του Δημοτικού – Διακατεχόμενου Δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς διαχειριστικού έτους 2024.
17. Λήψη απόφασης – γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
18. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του ∆ήμου Τρικκαίων για το έτος 2024.
19. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024.
20. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Γλίνου του Δήμου Τρικκαίων.
21. Τροποποίηση της αριθμ. 232/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση υπογραφής συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Γλίνου του Δήμου Τρικκαίων.
22. Λήψη απόφασης για την μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης, από την εταιρεία ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε που είναι μισθώτρια του καταστήματος που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Τζαμιού «Οσμάν Σαχ » στην νέα εταιρεία C CUBED OE .
23. Λύση της μίσθωσης του καταστήματος ΔΚ29Α που βρίσκεται στη δημοτική αγορά και εκ νέου εκμίσθωση αυτού.
24. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 856,00 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια Πλατάνου, για κτηνοτροφική εγκατάσταση (ποιμνιοστάσιο και βουστάσιο) και καθορισμός των όρων της σύμβασης.
25. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4.000,00 τ.μ στην κτηματική περιφέρεια Πλατάνου, για κτηνοτροφική εγκατάσταση (βουστάσιο) και καθορισμός των όρων της σύμβασης.
26. Λήψη απόφασης για καθορισμό του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας οικον. έτους 2024 του Δήμου Τρικκαίων.
27. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό κωδικών αριθμών εξόδων στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2024 του Δήμου Τρικκαίων ως δεκτικοί εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής.

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
28. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή του άρθρου 3 παρ.2 του Ν. 2734/99 (Περί εκδιδομένων με αμοιβή ατόμων).
29. Λήψη απόφασης για καθορισμό ποσού α) της ετήσιας συνδρομής των μελών των ΚΑΠΗ, β) του κουπονιού των κυλικείων των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε, ΣΤ΄ ΚΑΠΗ και γ) έγκριση των τιμών των ειδών των εκμισθωμένων κυλικείων των ΚΑΠΗ για το έτος 2024 του Τμήματος Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας».
30. Λήψη απόφασης για ορισμό άμισθων επιτροπών στα παραρτήματα ΚΑΠΗ του Τμήματος Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Τρικκαίων».

Επιτροπών (Δημοτική Επιτροπή, Επιτροπή Ονοματοθεσίας )
31. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2024. (Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
32. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικιών του Δήμου Τρικκαίων.
33. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας πλατείας των Τρικάλων στην περιοχή «Πράσινη Γωνιά». (Η αριθμ. 8/2023 Απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).
34. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στη Μεγάρχη Τρικάλων. (Η αριθμ. 9/2023Απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).
35. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στη συνοικία των Τρικάλων «Αγία Τριάδα». (Η αριθμ. 10/2023 Απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
36. Λήψη απόφασης για συνέχιση συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών –ERTICO – ITS Europe .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ