Δήμος Τρικκαίων

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου6/3/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 6/3/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της αναδόχου, το οποίο διαλαμβάνεται στο με αριθμ. 4317/12-02-2019 ενημερωτικό υπόμνημά της, για την άρση της αναστολής εκτέλεσης της μελέτης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΠΕ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΖΟΕ) ΤΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1923 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΓ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 2. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων    τμημάτων οδοστρώματος των ΔΕ Κόζιακα, Παραληθαίων, Παληοκάστρου, Φαλώρειας, Εστιαιώτιδας, Μ. Καλυβίων και Καλλιδένδρου»
 3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)».
 4. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (Τμήμα Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων)  του  Δήμου  Τρικκαίων.
 6. 10η Κατανομή της 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Δόσης ΣΑΤΑ 2017
 7. Έγκριση μελέτης και ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Α’ & Β’ Τομέα έτους 2019-2020».
 8. Έγκριση μελέτης και ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Δενδροχωρίου Δ. Τρικκαίων».
 9. Έγκριση μελέτης και ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου με τίτλο: “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2019-2020”.
 10. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση περιπατητικής διαδρομής στο Νησάκι του Αγιαμονιώτη ποταμού »
 11. Έγκριση της με αρ. 13/2019 Μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και του ΣΑΥ-ΦΑΥ που τη συνοδεύουν.
 12. Έγκριση μελέτης και ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου: «Ανάπλαση πλατείας έναντι της εκκλησίας στην Τ.Κ. Δενδροχωρίου Δ. Τρικκαίων»
 13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 448/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το άρθρο 1,το άρθρο 2 παρ. 1 και το άρθρο 7 της Προγραμματικής Σύμβασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τον Δήμο Τρικκαίων.
 14. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή αθλητικού πάρκου Τ.Κ. Ριζώματος Δ. Τρικκαίων».
 15. Έγκριση μελέτης και ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου: «Αγροτική οδοποιία Α’ & Β’ Τομέα έτους 2019».
 16. Τροποποίηση εν μέρει των με αρ. 339/2018 και 663/2018 ΑΔΣ που αφορούν στην κατάθεση αιτήματος , αποδοχής της χρηματοδότησης και απόφασης ένταξης του Δήμου Τρικκαίων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ  «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» του εν λόγω προγράμματος.
 17. Έγκριση των όρων και σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή της και ορισμός ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου Τρικκαίων, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος της κοινής Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Εφαρμογής και εποπτείας της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης.
 18. Έγκριση 3ου ΑΠΕ-Συμπληρωματική Σύμβαση και 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε  του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 19. Έγκριση ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού»
 20. Έγκριση της δέσμευσης του Δήμου Τρικκαίων για την κάλυψη με ίδιους πόρους του ποσού των 380.730€, στο πλαίσιο της υποβληθείσας πρότασης με τίτλο: «Ανάπλαση –αναβάθμιση της περιοχής της υπαίθριας λαϊκής αγοράς στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων » στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2017-2018» και ειδικότερα από τον Άξονα 1 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση 2018»
 21. Έγκριση της με αρ. 73/2018 μελέτης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» και υποβολή της εν λόγω πρότασης –αιτήματος ένταξης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 31630/28-6-2018 (ΑΔΑ 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών .
 22. Έγκριση της επανυποβολής φακέλου –πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» (αρ.μελέτης 65/2018) στο πλαίσιο της με αρ. 502/11-2-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» του Ε.Π «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
 23. Έγκριση των όρων και σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»», παροχή Εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή της και ορισμός ενός (1) Εκπροσώπου του Δήμου Τρικκαίων, με τον αναπληρωτή του, ως Μέλος της κοινής Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Εφαρμογής και εποπτείας της Προγραμματικής αυτής Σύμβασης¨.
 24. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μεγαλοχωρίου»
 25. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση κλειστού Γυμναστηρίου και Κολυμβητήριου Αθλητικού Κέντρου Μπάρας Τρικάλων»
 26. Επανασυγκρότηση των Επιτροπών Παραλαβής έργων που συγκροτήθηκαν με τις αρίθ. 601/2017, 95/2018, 699/2018, και 808/2018 Α.Δ.Σ.
 27. 2η Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2019
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1.  Εξειδίκευση πίστωσης για τη διεξαγωγή του Κυπέλλου Ελλάδος Cheerleading 2019 σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Αθλητικό Σύλλογο Τρικάλων ΄΄ΕΥΑΘΛΟΙ΄΄ και την Ελληνική Ομοσπονδία Cheerleading στις 23 και 24 Μαρτίου 2019
 2.  Εξειδίκευση πίστωσης για τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μοτοκρός σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Μοτοσυκλετιστικό Αθλητικό Σύλλογο Τρικάλων (Μ.Α.Σ.Τ.) τις 20 και 21 Απριλίου 2019 στην Τοπική Κοινότητα Πρίνους της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα του Δήμου Τρικκαίων
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διεξαγωγή πανελλήνιας εκδήλωσης επιδείξεων αγώνων Μαχητικών Αθλημάτων σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον «Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΣ» την Κυριακή 31-3-2019 στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο (Κατσιμήδου)
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με την Εύξεινο Λέσχη Ποντίων και Μικρασιατών Ν. Τρικάλων
 5. Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση του 8ου Φεστιβάλ Χορωδιών Θρησκευτικής Μουσικής της Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων, στα Τρίκαλα το Σάββατο 13 Απριλίου 2019
 6. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης «Μασκαράτα» σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Σύλλογο Κόμικς και Τεχνών ΕΤουκου
 7. Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση της εκδήλωσης βράβευσης των τακτικότερων αναγνωστών-μαθητών έτους 2018 της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων την Τρίτη 2 Απριλίου 2019
 8. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση συναυλίας του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων στα Τρίκαλα την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019
 9. Αποδοχή ποσού 305.980,00€ και κατανομή ποσού 305.521,03€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων- Α’ Κατανομή ποσού έτους 2019
 10. Παράλληλη προσωρινή δωρεάν παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αποστόλων στον Σύλλογο ΑΜΕΑ – ΑΡΩΓΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 11. Προσωρινή δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σπαθάδων στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Σπαθάδων
 • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)
 1. Συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων ως μέλος στην Πανελλήνια Ένωση Δημοτικών Σφαγείων και ορισμός δύο αντιπροσώπων για την εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση.
 2. Συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στο πρόγραμμα International Urban Cooperation (IUC)
 3. Εξειδίκευση πίστωσης για ανάθεση παραγωγής ενός βίντεο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III-URB INCLUSION με τίτλο έργου: «Σχεδιάζοντας νέες λύσεις εφαρμογής για τη μείωση της φτώχειας στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές»,στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων.
 4. Εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση δύο (2) ατόμων του Δήμου Τρικκαίων στην πόλη Torres Vedras της Πορτογαλίας από 19 – 21 Μαρτίου έτους 2019. Αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στο Δίκτυο BioCanteens στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III.
 5. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και ΛΕΙΨΩΝ, με αντικείμενο την ανάληψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων των διαδικασιών προπαρασκευής, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ», το οποίο ο Δήμος Λειψών υπέβαλλε προς έγκριση της χρηματοδότησης υλοποίησής του στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών¨.
 • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση Συναυλίας με τίτλο « Προσφορά Μουσικής και Μουσική Προσφορά», που διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Τρικάλων, στις 15 Μαρτίου 2019, στην πόλη μας.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
 2. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην περιοχή Κόκκινου Πύργου του Δήμου Τρικκαίων.
 3. Τροποποίηση της 790/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων ως προς την έγκριση μετακίνησης του μισθωτή κ. Ζιντζόβα Αριστείδη του Γεωργίου εντός της Δημοτικής Αγοράς που περικλείεται από τις οδούς Β. Τσιτσάνη, Μιαούλη, Ηρώων Αλβανικού Μετώπου και Κλεμανσώ
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2019.
 5. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, για οικόπεδα στην περιοχή Δεξιά οδού Καλαμπάκας, λόγω κύρωσης διορθωτικής πράξης και επαναβεβαίωση των εισφορών στους υπόχρεους.
 6. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή Πατουλιάς-Στρατώνες και επαναβεβαίωση της εισφοράς στην υπόχρεη.
 7. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή Πατουλιάς-Στρατώνες και επαναβεβαίωση της εισφοράς, λόγω διορθωτικής πράξης εφαρμογής.
 8. Διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.
 9. Έγκριση διαγραφής κατόχων και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες για κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχαίας Ετών2015- 2016.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 11. Αποδοχή ετήσιου κόστους διαχείρισης και εισφοράς ή τέλους καταβολής στην ΠΑΔΥΘ ΑΕ (Φο.Δ.Σ.Α) που αναλογεί στο Δήμο Τρικκαίων
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ Μερικής Απασχόλησης
 2. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Έγκριση (5η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2018-2019..
 2. Έγκριση (6ης Εισήγησης) εγγραφών ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2018-2019.
 3. Λήψη απόφασης επί αιτημάτων εξυπηρετούμενων γονέων για μείωση ποσού ή ολική απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) που προκύπτει από την φιλοξενία των παιδιών τους στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2018-2019
 4. Λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδήλωσης του ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ με θέμα «Μεγάλη γιορτή για τα παιδιά» υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων.
 5. Καθορισμός ποσού α) της ετήσιας συνδρομής των μελών των ΚΑΠΗ, β) του κουπονιού των κυλικείων των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε, ΣΤ΄ ΚΑΠΗ και γ) έγκριση των τιμών των ειδών των εκμισθωμένων κυλικείων των ΚΑΠΗ του Τμήματος Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας
 6. Εξιδείκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης που αφορά στη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Έγκριση καθορισμού μίας (1) προσωρινής ιδιωτικής θέσης στάθμευσης για Α.μ.Ε.Α. εκπαιδευτικού, επί της δημοτικής οδού, Μαυροκορδάτου 79, του Δήμου Τρικκαίων, έμπροσθεν του 5ου Δημοτικού Σχολείου
 3. Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-55 «Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών» στις οδούς Ήρας (Αγία Μονή), Ξενοφώντος, Πανούτσου (Τρίκκη) και τμήματος της οδού Ι. Καλαμιώτη της πόλης των Τρικάλων, οι οποίοι είναι χαρακτηρισμένοι ως πεζόδρομοι
 4. Τοποθέτηση πινακίδων Κ16 (Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών, σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.), Ρ32 (Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των … χλμ/ώρα), έμπροσθεν γηπέδων ποδοσφαίρου συλλόγου «Δήμητρα» στην περιοχή Μπαλκούρα.
 5. Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 2.000,00 m2 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 58 (αναδασμός αγροκτήματος Χρυσαυγής, έτους 1972).
 6. Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.070,12 m2 η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χρυσαυγής και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 58 (αναδασμός αγροκτήματος Χρυσαυγής, έτους 1972).
 7. Εξέταση αίτησης των κ.κ.Σωτηρίας Κυριάκου του Δημητρίου και Βασιλικής Μπουλογεώργου του Στυλιανού, περί συμψηφισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από και προς τον ΟΤΑ, λόγω αποζημιώσεως και πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα, για την ιδιοκτησία τους, στην περιοχή «ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ Ι».
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών μηνός Φεβρουαρίου.

  

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

  

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ